ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ


Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία: 1/8/2013

Τηλέφωνο:      2821-083235

Πληροφορίες:    Μαυροπούλου Όλγα

Fax:                 2821-087900

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του παρακάτω χώρου που βρίσκεται στη χερσαία λιμενική ζώνη Μαραθίου Ακρωτηρίου, για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων:

Χώρος

Έκταση σε τετρ. μέτρα

Αριθμός σετ ομπρελοκαθισμάτων (1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες)

Περιγραφή-Θέση

Α3

120

18

Στη δυτική πλευράς της προβλήτας

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 13/8/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και στη συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένων.

2) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραπάνω χώρου ορίζεται μέχρι την 31-12-2014.

3) Ως ελάχιστη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος ορίζεται το ποσό των 40,00 €. Το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για το 2014 θα είναι προσαυξημένο κατά 5% σε σχέση με το αντάλλαγμα του 2013.

4) Ο εν λόγω χώρος Α3 πρέπει να λειτουργήσει αποκλειστικά σαν χώρος για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων, απαγορευμένης κάθε άλλης λειτουργίας.

5) Για την παραχώρηση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

6) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το 1/12 του προτεινόμενου ελάχιστου ετήσιου ανά τετραγωνικό μέτρο ορίου ανταλλάγματος επί τα τετραγωνικά μέτρα δηλαδή ποσό 399,60 ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α.).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ)Βεβαίωση μη οφειλής προς το Λ.Τ.Ν.Χ. (θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ.).

ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.

7) Στην προσφορά θα αναγράφεται: α) ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της επαναδιακήρυξης, και ιδίως του άρθρου 24 αυτής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, γ) το ετήσιο αντάλλαγμα που προσφέρει σε ευρώ, δ) κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά  την κρίση της επιτροπής.

Η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

 

Κοινοποίηση:

1. Στον Δήμο Χανίων για τοιχοκόλληση

στο Δημοτικό κατάστημα

2. Για δημοσίευση στην εφημερίδα

«Χανιώτικα Νέα»

 

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης

 

Αρχεία:
Download this file (epanadiakiriksi Marathi.pdf)epanadiakiriksi Marathi.pdf[ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ]313 Kb
Download this file (periliptiki epanadiakiriksi Marathi.pdf)periliptiki epanadiakiriksi Marathi.pdf[Periliptiki epanadiakiriksi]136 Kb