Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στην χλζ Μαραθίου για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία: 5/6/2013

Τηλέφωνο:      2821-083235

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Fax:                 2821-087900

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 715/79 για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των παρακάτω χώρων που βρίσκονται στη χερσαία λιμενική ζώνη Μαραθίου Ακρωτηρίου, για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, ως εξής:

Χώρος

Έκταση σε τετρ. μέτρα

Αριθμός σετ ομπρελοκαθισμάτων (1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες)

Περιγραφή-Θέση

Α2

200

30

Ανατολικά της θέσης ομπρελοκαθισμάτων Π.Β.Κ.

Α3

120

18

Μεταξύ Α2 και δυτικής πλευράς  προβλήτας

Γ1

60

9

Περιοχή Λυμνωνάρι

Β2

30

-

Ανατολικά της προβλήτας στην ανατολική της άκρη

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 27/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και στη συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένων.

2) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραπάνω χώρων ορίζεται μέχρι την 31-12-2014.

3) Ως ελάχιστη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος ορίζεται το ποσό των 18,00 €. Το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για το 2014 θα είναι προσαυξημένο κατά 5% σε σχέση με το αντάλλαγμα του 2013.

4) Οι εν λόγω χώροι Α2 Α3 και Γ1 πρέπει να λειτουργήσουν αποκλειστικά σαν  χώροι για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων ενώ ο Β2 ως χώρος για τοποθέτηση και εκμετάλλευση θαλασσίων μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, απαγορευμένης κάθε άλλης λειτουργίας.

5) Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

6) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το 1/12 του προτεινόμενου ελάχιστου ετήσιου ανά τετραγωνικό μέτρο ορίου ανταλλάγματος επί τα τετραγωνικά μέτρα, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α.).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ)Βεβαίωση μη οφειλής προς το Λ.Τ.Ν.Χ. (θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ.).

ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.

7) Στην προσφορά θα αναγράφεται: α) ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, και ιδίως του άρθρου 22 της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, γ) το ετήσιο αντάλλαγμα που προσφέρει σε ευρώ, δ) κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά  την κρίση της επιτροπής.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

Κοινοποίηση:

1. Στο Δήμο Χανίων για τοιχοκόλληση

στο Δημοτικό κατάστημα.

2. Για δημοσίευση στην εφημερίδα

«Χανιώτικα Νέα»

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης