Διακήρυξη για μίσθωση κτιρίου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία: 25/09/2018

Τηλέφωνο:       2821-083235

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα                                      Aρ Πρωτ.:3941

Fax:                 2821-087900

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 και θα συνεχισθεί με προφορική μειοδοσία.

Η έκταση του στεγασμένου χώρου θα είναι ωφέλιμη τουλάχιστον 320 m² και έως 400 m² και είτε θα αποτελεί ενιαίο χώρο με τα απαιτούμενα από τις διατάξεις  WC (ΑΜΕΑ, ανδρών/γυναικών είτε θα αποτελείται από 2 εφαπτόμενους χώρους σε ξεχωριστούς ορόφους με δύο (2) WC τουλάχιστον έκαστος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του (Διοικητικών - Τεχνικών) και θα πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Η ανώτατη προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τους σκοπούς της παρούσας είναι 24.000,00 €

Το ακίνητον θα πρέπει να ευρίσκεται εντός του οικισμού της Σούδας και σε απόσταση το πολύ 100 μ. από τις εισόδους του Λιμένα Σούδας σε ευθεία γραμμή.

Η καταλληλότητα της θέσης αλλά και του ίδιου του ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή, έπειτα από επιτόπια εξέταση ενός εκάστου των προσφερθησομένων ακινήτων.

 

Τα ακίνητα θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένα κατά την παράδοση και απολύτως κατάλληλα για οίκηση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το περιεχόμενο των προσφορών.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά τον χρόνο της προσφοράς και στην οποία θα αναγράφουν ιδιαιτέρως όσα η αναλυτική διακήρυξη ορίζει

Β. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται ιδιαιτέρως:

α. Το συνολικό αιτούμενο μίσθωμα, αριθμητικά και ολογράφως.

Εάν το προσφερόμενο ακίνητο καταλαμβάνει περισσότερο από 1 ορόφους (πράγμα που είναι πολύ πιθανόν), ή περιλαμβάνει διαφορετικές χρήσεις θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της οικονομικής προσφοράς τουλάχιστον για κάθε όροφο ή χρήση χωριστά    β. Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης

καθώς και κάθε τι άλλο όπως αυτό ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε επτά (7) έτη αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης πέντε (5) ετών ακόμη με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

Η μίσθωση λήγει κατά τον διά της συμβάσεως ορισθέντα χρόνο, εκτός αν αποφασίσει η Λιμενική Επιτροπή και μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη την παράταση της μίσθωσης. Το ΛΤΝΧ υποχρεούται όπως κατά τον χρόνο τούτο παραδώσει το μισθίο εις τον εκμισθωτή εκτός αν συμφωνηθεί ότι δύναται να παραδώσει τούτο μεταγενέστερα, όχι όμως πέραν του διμήνου από της λήξεως της μισθώσεως, με την καταβολή εις τον μισθωτήν του συμφωνηθέντος μισθώματος.

Ο εκμισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης.

Η  αναλυτική διακήρυξη όπως εγκρίθηκε με την 306/18 απόφ ΛΕ και την 13700/21.09.18 απόφ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΕΑΔ 282/18) καθώς και η περίληψη της θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ (www.ltnx.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 2ος όροφος-Χανιά).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Μπουντρογιάννης Δημήτριος