Διακήρυξη Διαγωνισμού "Οδυσσέας" Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.2881/2001 γιατην ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σούδας του P/K “ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1” με ΝΗ77.

 

Ανακοινώνουμε ότι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων διενεργεί ανοικτό μειοδοτικόδιαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 τουΝ.2881/2001, για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σούδας του P/K “ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1” μεΝΗ77, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίωνστο λιμένα Σούδας.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ,στα γραφεία του Λ.Τ.Ν.Χ. στο 2ο όροφο, οδός Περίδου 24 Χανιά.

 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά καθώς και την εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής που απαιτούνται από την αναλυτική διακήρυξη.

 

Τιμή εκκίνησης : Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (Δηλαδή με ΦΠΑ 7.440€)

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του πλοίου και για το σύνολο των εργασιών πουαναφέρονται στο άρθρο 13 της αναλυτικής διακήρυξης με αρ. πρωτοκόλλου 3163/27-07-2018.