ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Γνωστοποιηση κληρωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Γνωστοποιηση κληρωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :     Περίδου 24

Ταχ. Κώδικας:  73100 ΧΑΝΙΑ Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:       2821083233

Fax:                 28210 87900

e-mail:            sthedoridou@ltnx.gr

 

XANIA 24-04-2014

Αριθ.Πρωτ.: 1345

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την διοίκηση και υλοποίηση της από 27-11-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστηριακή μελέτη σε φυσικό προσομοίωμα βελτιώσεως κυματικών συνθηκών στο Λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2.   Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των  μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011).

  1. Τις  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011  και  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011  Αποφάσεις  του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμιση  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Διενέργεια  της  διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή,  προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
  1. Την από 27-11-2013 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Εργαστήριο Λιμενικών Έργων  για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστηριακή μελέτη σε φυσικό προσομοίωμα βελτιώσεως κυματικών συνθηκών στο Λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων».

Γνωστοποιούμε

Ότι την Δευτέρα 28/04/2014, ώρα 10.00 π.μ στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων Οδός Περίδου αριθμ. 24 2ος όροφος ,  θα  διενεργηθεί  δημόσια  κλήρωση,  μεταξύ  των  υπαλλήλων  που  πληρούν  τις  νόμιμες

προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή  δυο από αυτούς  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την διοίκηση και υλοποίηση της από 27-11-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Εργαστήριο Λιμενικών Έργων  , για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστηριακή μελέτη σε φυσικό προσομοίωμα βελτιώσεως κυματικών συνθηκών στο Λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων».

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ltnx.gr του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και  να τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεών του

 

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Γραμματείας για τοιχοκόλληση

-Αρμόδιο υπάλληλο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ