ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις Διακήρυξη διαγωνισμου για π.χ.στεγασμενων χώρων Λ.Καβονησιου
Διακήρυξη διαγωνισμου για π.χ.στεγασμενων χώρων Λ.Καβονησιου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Περίδου 24, Χανιά

Τηλέφωνο: 2821-083235

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Fax: 2821-087900

 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Ημερομηνία: 04/04/2014

Αρ. Πρωτοκ. 1095ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 για την

παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα των

παρακάτω χώρων που βρίσκονται στη χερσαία λιμενική ζώνη Καβονησίου Κισάμου

στο παλιό κτίριο επιβατών και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως χώροι για την

έκδοση εισιτηρίων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πλοιοκτητριών

επιχειρήσεων των πλοίων που εκτελούν ημερήσιους πλόες κρουαζιέρας από το λιμάνι

Καβονησίου καθώς και των πλοιοκτητριών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν την

ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβονησίου-Πελοποννήσου, ως εξής:

 

Χώρος

Έκταση σε τετρ. μέτρα

Περιγραφή-Θέση

Αρ.1

48,5τμ+23,7τμ

Γωνιακός στεγασμένος χώρος με ισόγειο 48,50τμ και πατάρι

23,70τμ

Αρ.2

50,6 τμ

Διαμπερής στεγασμένος χώρος

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός

Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 29/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

11 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και στη

συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις

παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένων.

2) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του

παραπάνω χώρου ορίζεται σε (5) έτη από την έγκριση της παραχώρησης από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη με

απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως εγκεκριμένη.

3) Αυτός στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις

απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών λόγω διάβρωσης

μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων και υπό

την εποπτεία της όπως καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η δαπάνη, για την

εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών, θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν

στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση.

4) Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 600,00 € άνευ χαρτοσήμου ανά μήνα

για τον χώρο αρ. 1 και 400,00 € άνευ χαρτοσήμου ανά μήνα για τον χώρο αρ. 2. Αν

κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά και για τους δύο χώρους θα

πρέπει να καταθέσει ξεχωριστό φάκελο προσφοράς και δικαιολογητικών για κάθε

χώρο, διαφορετικά θα αποκλειστεί. Το αντάλλαγμα χρήσης του κάθε χώρου μετά το

πρώτο έτος θα αναπροσαρμόζεται με ποσοστό 3% κατ’ έτος επί του εκάστοτε τελικώς

διαμορφωμένου ανταλλάγματος.

5) Οι συμμετέχοντες στους οποίους θα κατακυρωθούν οι εν λόγω χώροι,

απαγορεύεται να επέμβουν στους χώρους χωρίς την έγγραφη απόφαση της Λιμενικής

Επιτροπής αρμοδίως εγκεκριμένη. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να λειτουργήσουν

αποκλειστικά για τον λόγο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

6) Για την παραχώρηση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του

Π.Δ.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

7) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα, τα Νομικά

Πρόσωπα μορφής Προσωπικών Εταιρειών (πχ ΟΕ,ΕΕ), οι ΕΠΕ, οι ΑΕ, Ναυτικές

Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη αναλυτική διακήρυξη.

8) Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής τους

στο διαγωνισμό Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το

προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο ανταλλάγματος (της προς εγγυοδοσίας

υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α.).

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και περισσότερες πληροφορίες

παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από

09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

 

Κοινοποίηση:

1. Στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας

2. Για δημοσίευση στην εφημερίδα

«Χανιώτικα Νέα» (δύο ημέρες)

3. Στο site της Υπηρεσίας www.ltnx.gr

 

Ο Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

 

Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΕ4-ΦΙ6