ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡΕ4-ΧΧΛ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνο : 2821083246
FAX : 2821087900

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Xανιά: 28-3-2014
Αρ. Πρ.:966

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό γιατην ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία την 3η Δεκεμβρίου 2013 στολιμενίσκο Μαραθίου » προϋπολογισμoύ 28.746,53 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και τουΦ.Π.Α.
Το έργο εντάσσεται στην :
Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 23.371,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 28%,απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας τουΛιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24 Χανιά , μέχρι τις 2/4/2014 ημέρα Τετάρτη.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821083246, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, κ. ΜανώληςΠιρπινάκης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3/4/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 σύμφωναμε τις διατάξεις του Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αρίθμ. 35136/739/2010απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών – ΦΕΚ 1291 Β/11-08-2010 δια της προσφοράς με ενιαίοποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α 1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ώ ν ,λαμβάνοντας υπόψη και τα κατώτατα όρια σύμφωνα με την αρ.Δ17α/08/35/ΦΝ430 απόφασηΥφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 469Β/18-04-2003),
β. προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα ΝομαρχιακάΜητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08).

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολήςσυμμετοχής ύψους 468,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων και ναέχει ισχύ εξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι τις4/10/2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στηνιστοσελίδατου Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr.
Επίσης αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΣ (www.eprocurement.gov.gr) και στοΠρόγραμμα«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρχεία:
Download this file (Periliptikh-Marathiou.pdf)Periliptikh-Marathiou.pdf[ ]525 Kb