ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 02/2012
Απόφαση υπ’αριθμόν 02/2012 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-ΨΚΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:423/19-02-2013

 

Απόφαση 

υπ’αριθμόν 02/2012

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους   πρόχειρους διαγωνισμούς  έργων (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €).

Β. Παραλαβής έργων των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. Τον Ν. 3669/08 περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων

και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού

3. Το από 11/2/13 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 & τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Αποφασίζουμε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους   πρόχειρους διαγωνισμούς  έργων (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €) αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2.Κρασαδάκη Ευαγγελία της μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3.Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πρώιμος Αντώνιος ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Ζωφάκης Στυλ  ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

3. Σπυριδάκη Ρήγισσα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Κρασαδάκη με α/α  τον κ. Ζωφάκη

Β.  Παραλαβής έργων των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Τακτικά μέλη

1. Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

2. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Ζωφάκης Στυλιανός ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Πρώιμος Αντ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Θεοδωριδου Σοφία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  ο κ. Ζωφάκης   με α/α  τον κ. Πιρπινάκη

Χανιά  11  -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αρχεία:
Download this file (2-2013.pdf)2-2013.pdf[ ]83 Kb