ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 03/2013
Απόφαση υπ’αριθμόν 03/2013 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-0Λ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:422/19-02-2013

 

Απόφαση  

υπ’αριθμόν 03/2013

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών  (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €). 

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών

Γ. Παραλαβής υπηρεσιών των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. To ΠΔ 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού

3.     Το από 11-2-2013 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του  θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 & τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους   πρόχειρους διαγωνισμούς υπηρεσιών (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €) αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2  Πρώιμος Αντώνιος ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Πλατυρράχου Δέσποινα  μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Αναπληρωματικά μέλη

1. Κρασαδάκη Ευαγγελία  μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

3. Νταουντάκης Σπύρος  μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Πιρπινάκης  με α/α  την κ. Περράκη

Β. Για  Ενστάσεις  του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Τακτικά μέλη

1. Πρώιμος Αντώνης  ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Θεοδωρίδου Σοφία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ  Δ/κου Λογ/κού

Αναπληρωματικά μέλη

1. Ζωφάκης Στυλιανός ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

2. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Νταουντάκης Σπύρος  μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Πρώιμος με α/α  τον  κ. Ζωφάκη

Γ. Για Παραλαβή υπηρεσιών των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Τακτικά μέλη

1. Πρώιμος Αντώνιος ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Ζωφάκης Στυλιανός  ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

3. Σπυριδάκη Ρήγισσα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ  Δ/κου Λογ/κού

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Πλατυρράχου Δέσποινα  μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Πρώιμος με α/α  την  κ. Πιρπινάκη

Χανιά  11  -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αρχεία:
Download this file (3-2013.pdf)3-2013.pdf[ ]90 Kb