ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 04/2012
Απόφαση υπ’αριθμόν 04/2012 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-Λ24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:421/19-02-2013

 

Απόφαση  

υπ’αριθμόν 04/2012

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών.   (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €). 

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    προμηθειών (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €). 

Γ. Παραλαβής προμηθειών των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. Το ΠΔ 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού

3.     Το από 11/2/13 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του  θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 & τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους   πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €) αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

  1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών
  1. Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων
  1. Νταουντάκης Σπύρος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού  

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πρώιμος Αντώνιος ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Σταυριανουδάκης Μανούσος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Πιρπινάκης με α/α  την κ. Κρασαδάκη

Β. Για  Ενστάσεις  του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    προμηθειών (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Τακτικά μέλη

1. Ζωφάκης Στυλιανός ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

2. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Νταουντάκης Σπυρίδων μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Πρώιμος Αντώνιος ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

3. Σπυριδάκη Ρήγισσα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ζωφάκης με α/α  τον  κ. Πιρπινάκη

Γ. Για Παραλαβή προμηθειών των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Τακτικά μέλη

1.  Πρώιμος Αντώνιος ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2.  Ζωφάκης Στυλιανός ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

3. Σπυριδάκη Ρήγισσα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2. Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

3. Θεοδωρίδου Σοφία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Πρώιμος Αντώνιος  με α/α  τον  κ. Πιρπινάκη

Χανιά  11  -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αρχεία:
Download this file (4-2013.pdf)4-2013.pdf[ ]90 Kb