ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 07/2012
Απόφαση υπ’αριθμόν 07/2012 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-Π6Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:418/19-02-2013

 

Απόφαση 

υπ’αριθμόν 07/2012

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Παραλαβή Έργων  των οποίων η ανάθεση γίνεται απευθείας  (προϋπολογισμού μελέτης εκτός του ΦΠΑ μικρότερου των 20.000 €)

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. Τον Ν. 3669/08  περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού

3.     Το από 11/2/13 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του  θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 &  τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Παραλαβή Έργων των οποίων η ανάθεση γίνεται απευθείας (προϋπολογισμού μελέτης εκτός του ΦΠΑ μικρότερου των 20.000 €) 

αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

1. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

2.Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

3. Ζωφάκης Στυλιανός ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της   ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών  
  1. Πρώιμος Αντώνης ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών
  1. Σταυριανουδάκης Μανούσος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της   ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o  κ. Πιρπινάκης με α/α  την κ. Κρασαδάκη

Χανιά 11 -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αρχεία:
Download this file (7-2013.pdf)7-2013.pdf[ ]83 Kb