ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Γνωστοποιηση κληρωσης προχειρου υπηρεσιων
Γνωστοποιηση κληρωσης προχειρου υπηρεσιων Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :     Περίδου 24

Ταχ. Κώδικας:  73100 ΧΑΝΙΑ Πληροφορίες:   Περράκη Αντωνία

Τηλέφωνο:       2821083247

Fax:                 28210 87900

e-mail:            aperaki@ltnx.gr


 

Xανιά           5-2-2013

Αριθ.Πρωτ.:  266


 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές:

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους    πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών  (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €).

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών

Γ.Παραλαβής υπηρεσιών των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2.   Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση  και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των  μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3.   Τις  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011  και  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011  Αποφάσεις  του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμιση  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Διενέργεια  της  διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή,  προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

Γνωστοποιούμε

Ότι την Δευτέρα 11/2/2013 , ώρα 10.00 π.μ στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων Οδός Περίδου αριθμ. 24 2ος όροφος ,  θα  διενεργηθεί  δημόσια  κλήρωση,  μεταξύ  των  υπαλλήλων  που  πληρούν  τις  νόμιμες

προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές:

Α. Διενέργειας   του   διαγωνισμού   και   αξιολόγησης   των   προσφορών   για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών  (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €).

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  για   τους  πρόχειρους διαγωνισμούς    υπηρεσιών

Γ. Παραλαβής υπηρεσιών  των οποίων η ανάθεση γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. (προϋπολογισμού μελέτης  εκτός του ΦΠΑ  μεγαλύτερου των 20.000 € και μικρότερου των 60.000 €)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ltnx.gr του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και να τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεών του.


 

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Γραμματείας για τοιχοκόλληση

-Αρμόδιο υπάλληλο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λ.Τ.Ν.Χ

Μπροκαλάκης Κων/νος