ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκτύπωση

ΑΔΑ : Β44ΡΟΡΕ4-ΩΦ7

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου  (του κυλικείου-εστιατορίου)  που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Λιμενικού Περιπτέρου λιμένα Καβονησίου Κισσάμου, αποτελούμενο από:

(α) εσωτερικό χώρο (αίθουσα-βοηθητικοί χώροι) έκτασης   200 τ.μ. (20 Χ 10), (ΑΒΓΔ συνημμένου σχεδιαγράμματος)

(β) εξωτερικός χώρος στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και μπροστά από αυτό εμβαδού περίπου 132 τ.μ (6,60 Χ 20) (ΒΖΚΛΕΓ συνημμένου σχεδιαγράμματος)

(γ) εξωτερικός χώρος στην βόρεια πλευρά του κτιρίου και μπροστά από αυτό εμβαδού περίπου 54,78 τ.μ (16,60 Χ 3,30) (ΘΗΚΖΒΑ συνημμένου σχεδιαγράμματος)

(δ) εξωτερικός στεγασμένος χώρος (κιόσκι) εμβαδού περίπου 52,25 τ.μ. (5,50Χ9,50 μ.),

των οποίων το ΛΤΝΧ έχει τη χρήση και εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 1ο:

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Λιμ.Ταμείου Ν.Χανίων (Περίδου 24, Χανιά) σε ημερομηνία που θα ορισθεί στην περιληπτική διακήρυξη και ενώπιον Επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου, ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την υπογραφή της παραχώρησης, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο έτη.

ΑΡΘΡΟ 3ο:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 665,00 € /μήνα

ΑΡΘΡΟ 4ο:

Ο  εν λόγω χώρος  πρέπει να λειτουργήσει  αποκλειστικά σαν χώρος στέγασης του Κυλικείου-Εστιατορίου για την εξυπηρέτηση, των επιβατών του Λιμένος Καβονησίου Κισσάμου  απαγορευμένης πάσης άλλης λειτουργίας. Για το λόγο αυτό ο προς ον η παραχώρηση είναι υποχρεωμένος επί ποινής ακυρώσεως της Πράξης παραχώρησης να έχει ανοικτό το Εστιατόριο - Κυλικείο τουλάχιστον μία ώρα προ της αφίξεως του επιβατικού πλοίου ανεξάρτητα της ώρας κατάπλου οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή και δεν μπορεί να κλείσει πριν την αναχώρηση του πλοίου έστω και αν υπάρχει καθυστέρηση απόπλου οποιασδήποτε διάρκειας.

ΑΡΘΡΟ 5ο:

Κάθε  προσφορά συνοδεύεται  υποχρεωτικά από:

ΑΔΑ : Β44ΡΟΡΕ4-ΩΦ7

1) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο ανταλλάγματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγ/σμό, (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ).

2) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της περιφέρειας που έχει ασκήσει επάγγελμα, στο οποίο  να φαίνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση, πτωχεπτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

5)Βεβαίωση μη οφειλής προς το ΛΤΝΧ (θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ).

ΑΡΘΡΟ 6ο:

Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της διακηρύξεως,  τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, το μηνιαίο αντάλλαγμα που προσφέρει  σε ευρώ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά  την κρίση της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7ο:

Ο Πλειοδότης ανακηρύσσεται  αφού  συνεκτιμηθεί  το προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα με τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 5 και 6  με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως εγκρινόμενης. Η Λ.Ε. κατ’απόλυτη κρίση εγκρίνει ή ακυρώνει αυτόν χωρίς εκ τούτου ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά για οποιοδήποτε λόγο, δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του ΛΤΝΧ.

ΑΡΘΡΟ 8ο:

Μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη καλείται αυτός για την υπογραφή του σχετικού πρωτόκολλου παράδοσης-παραλαβής του χώρου,  σε ορισμένη ημερομηνία στα Γραφεία του ΛΤΝΧ προσκομίζοντας, εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της παραχώρησης, ποσού  ίσου προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος . Η εγγυητική  αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9ο:

Αν αυτός που θα  αναδειχθεί πλειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής της εν λόγω  παραχώρησης εντός πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως της τελικής εγκρίσεως κηρύσσεται έκπτωτος, η δε κατατεθειμένη υπ’ αυτού εγγύηση καταπίπτει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση υπέρ του ΛΤΝΧ.

ΑΡΘΡΟ 10ο:

Για την παραχώρηση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του ΠΔ.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»

ΑΔΑ : Β44ΡΟΡΕ4-ΩΦ7

ΑΡΘΡΟ 11ο:

Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται στα γραφεία του ΛΤΝΧ εντός του μήνα που το αντάλλαγμα αφορά.

Η μη πληρωμή του δημιουργεί λόγο εξώσεως αυτού που θα του γίνει η παραχώρηση, κατά την νόμιμη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12ο:

Παραχώρηση σε τρίτους του εν λόγω χώρου  δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Λιμενικής Επιτροπής.

Η παράβαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο καταγγελίας της παραχώρησης. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του για άλλον σκοπό απ’αυτόν για τον οποίο του παραχωρήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

Αν η παραχώρηση έγινε σε περισσότερους από ένα, είναι υπόχρεοι για την πληρωμή του ανταλλάγματος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο ο καθένας τους ,το ίδιο δε και για την εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρεώσεως τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο:

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως τα κηρύκεια, κλπ. τόσο της παρούσης δημοπρασίας όσο και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 15ο:

Οι εγγυήσεις και οι συμβάσεις για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου θα είναι στο όνομα αυτού που θα γίνει η παραχώρηση  για κάθε χώρο ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος τόσο για την κατάρτιση των συμβάσεων όσο και για την πληρωμή των λογ/σμών απ’ευθείας στους αντίστοιχους οργανισμούς. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή ολοκλήρου του χαρτοσήμου 3,6% που αναλογεί στο αντάλλαγμα της παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 16ο:

Αυτός στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών λόγω διάβρωσης και συγκεκριμένα :

Αποκατάσταση φερόντων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα (υποστυλωμάτων, δοκών) με αποξήλωση των αποκολληθέντων τμημάτων επιχρισμάτων, αποκατάσταση του οπλισμού, που έχει διαβρωθεί, που θα περιλαμβάνει απόξεση και καθαρισμό όλων των σαθρών τμημάτων αυτού, επάλειψη με τα κατάλληλα εποξειδικά υλικα (για αποκατάσταση και προστασία αυτού) εφαρμογή επισκευαστικού τσιμέντου (για αποκατάσταση του σκυροδέματος) και τέλος νέα επιχρίσματα και χρωματισμός των αποκατεστημένων επιφανειών.

Αποκατάσταση φθορών και πλήρη υγρομόνωση της στέγης για προστασία της οικοδομής από την διάβρωση.

Οι εργασίες θα εγκριθούν κατ΄αρχήν από την ΤΥ/ΛΤΝΧ  στην οποία, αυτός στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, θα προσκομίσει πλήρη Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή (από Διπλωματούχο Μηχανικό) των προτεινόμενων εργασιών αποκατάστασης. Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης μας

ΑΔΑ : Β44ΡΟΡΕ4-ΩΦ7

θα μπορέσει να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών, οι οποίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη ιδιώτη μηχανικού και την εποπτεία της ΤΥ/ΛΤΝΧ.

Η δαπάνη, για την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών, θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, ο οποίος και εφεξής και καθ΄όλη την διάρκεια της παραχώρησης υποχρεούται να διατηρεί καθαρούς όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παραχωρούμενους χώρους, να συντηρεί κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη, που προέρχεται από συνήθη χρήση του παραχωρούμενου χώρου ή από ενέργειες ή παραλείψεις δικές του, προσωπικού του ή πελατών του.

Υποχρεούται επίσης να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως με κάθε νόμιμο τρόπο άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 17ο:

Το Λιμενικό Ταμείο Ν.Χανίων δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση αυτού στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση.

ΑΡΘΡΟ 18ο:

Από την κατακύρωση της παραχώρησης και εφεξής αυτός που θα του γίνει η παραχώρηση δεν δικαιούται σε μείωση του ανταλλάγματος που προσέφερε.

ΑΡΘΡΟ 19ο:

Το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωμα λύσης μονομερώς της πράξης παραχώρησης, όταν αποφασισθεί από την Λιμενική Επιτροπή η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων, στον παραχωρημένο χώρο, ή αλλαγή χρήσης αυτού, και θα πρέπει ο προς ον η παραχώρηση να εγκαταλείψει  τη χρήση του χώρου σε τακτή προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 20ο:

Αυτός που θα του γίνει η παραχώρηση δεν δύναται να αξιώσει καμιά αποζημίωση από τη μονομερή λύση της σύμβασης παραχώρησης, δικαιούμενος μόνο στην απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου ανταλλάγματος.

ΑΡΘΡΟ 21ο:

Το αντάλλαγμα χρήσης του χώρου, μετά τα δύο (2) πρώτα έτη θα αναπροσαρμόζεται με ποσοστό επί του διαμορφουμένου κατ’έτος ανταλλάγματος, που θα καθορίζει η Λιμενική Επιτροπή με Πράξη της, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν της τον επίσημο τιμάριθμο.

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρχεία:
Download this file (Diakiriksi-kasteli.pdf)Diakiriksi-kasteli.pdf[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ]73 Kb