ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Γενικές προϋποθέσεις για την εξέταση αιτημάτων παραχωρήσεων χρήσεων χώρων εντός λιμένων αρμοδιότητας ΛΤΝΧ.
Γενικές προϋποθέσεις για την εξέταση αιτημάτων παραχωρήσεων χρήσεων χώρων εντός λιμένων αρμοδιότητας ΛΤΝΧ. PDF Εκτύπωση

Η Λιμενική Επιτροπή με την αρ. 211/2010 Απόφασή της, που έχει αποσταλλεί αρμοδίως για έγκριση, έχει αποφασίσει τα παρακάτω:
«Εγκρίνει τις γενικές προϋποθέσεις για την εξέταση αιτημάτων παραχωρήσεων χρήσεων χώρων εντός λιμένων αρμοδιότητας ΛΤΝΧ ως εξής:
1. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία άδειες λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Σε περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχει λάβει οριστική άδεια λειτουργίας πρέπει μέχρι την έκδοσή της να προσκομίζεται η προέγκριση άδειας, αν την άδεια εκδίδει κατά το νόμο ο Δήμος.
2. Για την παραχώρηση χρήσης πρέπει να υπάρχει η έγγραφη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
3. Σε περίπτωση νέας παραχώρησης να εξετάζεται αν οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων.
4. Για την υπό εξέταση παραχώρηση χώρου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης που ζητεί να του παραχωρηθεί, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου. Σε αιτήματα για βραχυχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης (μέχρι 3 μήνες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλό σκαρίφημα.
5. Σε περιπτώσεις αιτήσεων νέων παραχωρήσεων χρήσης ή επεκτάσεις των χώρων ή τροποποιήσεις της θέσης ισχυουσών παραχωρήσεων σε λιμάνια (πλην των λιμένων του Καβονησίου και της Σούδας όπου διαχωρίζονται από την πόλη με περίβολο), για να μην διαταράσσονται οι ισορροπίες της εκεί τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ζωής, να ζητείται η αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου του ΟΤΑ της εκεί περιοχής (ή Δημοτικού Συμβουλίου αν δεν υπάρχει Τοπικό) ή το τοπικό είναι μονομελές, εφ΄ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία του ΛΤΝΧ. Μετά την 1/1/2011 όπου θα ισχύει Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ87Α-Πρόγραμμα Καλλικράτης) η αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη θα ζητείται από την εκεί Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα. Σε περίπτωση που η Τοπική ή Δημοτική κοινότητα είναι μονομελής, τότε θα ζητείται η αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Με κάθε αίτημα παραχώρησης χρήσης λιμενικού χώρου ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα υπογράφει δήλωση στην οποία θα λαμβάνει γνώση και θα αποδέχεται ότι (α) οι παραχωρήσεις χρήσης χώρων εντός λιμένων δεν προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων, (β)ότι οι χώροι εντός χερσαίων ζωνών είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα ακόμα και για το διάστημα που η χρήση τους παραχωρείται στους ιδιώτες, και (γ)σε περίπτωση που το ΛΤΝΧ με απόφασή του ζητήσει την εκκένωση του εν λόγω χώρου, για λιμενικό ή δημόσιο σκοπό, τότε ο ενδιαφερόμενος θα εγκαταλείπει τον χώρο εντός προθεσμίας που θα του ορίζεται χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση, από το Λιμενικό Ταμείο.»