ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΙ ΣΤΗ Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΙ ΣΤΗ Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & AIΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ


Τμήμα: Διοικήσεως Ημερομηνία: 19/04/21

Ταχ.Δ/νση: Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο: 2821-083235 Αρ.Πρωτ.: 1525

Fax: 2821-087900

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ανακοινώνει ότι με βάση την 68/21 σε ορθή επανάληψη απόφαση ΛΕ που εγκρίθηκε με την 2625/19.03.21 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Πέμπτη 20/05/21 και ώρα 12:00 θα δέχεται στα γραφεία της (Περίδου 24-Χανιά) και ενώπιον  αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρων εμβαδού 15 τ.μ. έκαστος για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντινών για τα έτη 2020-2021 σύμφωνα με την 306/20 απόφαση Λ.Ε.: α) στην κεντρική προβλήτα, β) στη θέση Λιμνωνάρι της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμενίσκου Μαραθίου, καθώς  και  γ)  στη  χ.λ.ζ.  Χώρας  Σφακίων  βόρεια  της  ράμπας  εξυπηρέτησης πλοίων με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται  από  τα  άρθρα  2  &  3της  ΚΥΑ  3131/17/96 και  από τις  αντίστοιχες οικονομικές προσφορές.

Μαζί  με  την  αίτηση  οι ενδιαφερόμενοι θα  προσκομίζουν βεβαίωση μη οφειλής από το Λ.Τ.Ν.Χ.

2. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραπάνω χώρων ορίζεται μέχρι 31-12-2022.

3. Το ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα ανά παραχωρούμενο χώρο για τοποθέτηση καντίνας καθορίζεται ως εξής:Θέση παραχωρούμενου χώρου 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας


Ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα (€)


Κεντρική προβλήτα Μαραθίου


4.000,00


Λιμνωνάρι Μαραθίου


4.000,00


Χώρα Σφακίων


2.500,00

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε χώρο επιβαρύνεται με το νόμιμο χαρτόσημο 3,6%.


4.  Κριτήριο  για  την  παραχώρηση  χρήσης  του  κάθε  χώρου  για  την  τοποθέτηση καντίνας και την αντίστοιχη έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή με δικαίωμα προτίμησης στις κατηγορίες του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3131/17/96. Δηλαδή στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για τον ίδιο προς παραχώρηση χώρο και αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία του άρθρου 2, θα λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα του κάθε ενδιαφερομένου.

Οι παραχωρήσεις των αντίστοιχων χώρων, θα εκδοθούν με απόφαση της Λιμενικής Eπιτροπής με βάση τις διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 όπως ισχύουν, που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένα όπως ισχύει.

5. Μετά την παραχώρηση του χώρου από την ΛΕ, τον έλεγχο της καντίνας και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Χανίων, το Λ.Τ.Ν.Χ. προκειμένου να εκδώσει την  αντίστοιχη άδεια λειτουργίας  καντίνας θα καλεί εγγράφως κάθε παραχωρησιούχο εντός δέκα (10) ημερών:

Α) να προσκομίσει στο ΛΤ.Ν.Χ.:


1. Αντίγραφο άδειας άσκηση επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2. Αποδεικτικό είσπραξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου, εφόσον απαιτείται.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα,


Β) να εξοφλήσει το ποσό του ετησίου ανταλλάγματος χρήσης του παραχωρημένου χώρου για το 2021 επιβαρυμένο με χαρτ 3,6 %.

Αν ο παραχωρησιούχος δεν προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη κλήση  του  από  το Λ.Τ.Ν.Χ.  να  εξοφλήσει  το  ποσό  του  ετησίου  ανταλλάγματος χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για το 2021, θα ανακαλείται η σχετική παραχώρηση χώρου.

Η άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα έχει χρονική ισχύ μέχρι 31-12-2022, όση δηλαδή και η διάρκεια της παραχώρησης . Κάθε παραχωρησιούχος οφείλει  να έχει εξασφαλίσει και να τηρεί σε ισχύ όποιες άλλες άδειες απαιτούνται από την νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται στα άρθρα  2  &  3 της  ΚΥΑ  3131/17/96 καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την  διαδικασία παραχώρησης χρήσης χώρων για την τοποθέτηση καντινών (έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου) στις παραπάνω θέσεις όπως αυτές καθορίζονται στην αριθμ 68/21 σε ορθή επανάληψη απόφαση της ΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία  του ΛΤΝΧ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 12.00 (Περίδου 24, τηλ. 28210-83235)

H παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα των Χανίων και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.ltnx.gr.


Ο  Πρόεδρος  ΛΤΝΧ

 

Δημήτρης Βιριράκης