ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χανιά, 4-12-2019

Αρ. Πρωτ. : 4879

Ταχ/κή Διεύθυνση : Περίδου 24

Ταχ/κός Κώδικας: 73100

Πληροφορίες Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο: 28210-83235

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-Επωνυμία και Διευθύνσεις Αναθέτουσας Υπηρεσίας:

Επίσημη Επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Περίδου 24, Τ.Κ. 73100 Χανιά , Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.ltnx.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαυροπούλου Όλγα (τηλ.2821083235 , φαξ: 2821087900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ),

-Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  www.ltnx.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση

-Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

-Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 79713000-5

-Είδος Σύμβασης: Υπηρεσία

-Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

-Τίτλος : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής  Εγκατάστασης  Σούδας  αρμοδιότητας ΛΤΝΧ για 12 μήνες και μέχρι 29020 ανθρωποώρες.

- Σύντομη Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Παροχή υπηρεσιών φύλαξης από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις -κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) & Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) - όπως προβλέπεται στους Νόμους 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) ,Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102), και ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877) όπως ισχύουν-  στη Λιμενική Εγκατάσταση Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ.,  για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για είκοσι εννέα χιλιάδες και είκοσι (29.020) ανθρωποωρών και με την ίδια πάντα ενιαία τιμή ανθρωποώρας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων και ασφαλείας για την πρόσβαση  προσώπων, οχημάτων, πλοίων και αντικειμένων στην εν λόγω Λιμενική Εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS

-Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 232.160€  

-Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

-Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση θα ισχύει για (12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης,  χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και μόνο σε περίπτωση μη ανάλωσης των προβλεπομένων είκοσι εννέα χιλιάδων και είκοσι (29.020) ανθρωποωρών και με την ίδια πάντα ενιαία τιμή ανθρωποώρας.

-Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη.

-Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 331 παρ. 1α του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/16,κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ίδιου νόμου.

-Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

-Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

- Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00

-Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με παρ.2.4 της αναλυτικής Διακήρυξης..

-Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8-1-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ.

-Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

-Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

-Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από  από Ιδίους Πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

-Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.643,20 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΤΝΧ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία:
Download this file (diakiriksi-isps-2019.pdf)diakiriksi-isps-2019.pdf[ ]1720 Kb
Download this file (prokiriksi-isps-2019.pdf)prokiriksi-isps-2019.pdf[ ]581 Kb