ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία:15  /11/19  Τηλέφωνο:   2821-083235

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα                                     Aρ Πρωτ.:4602

Fax:                2821-087900

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του με βάση την αριθμ 305/19 απόφαση ΛΕ και την 11564/08.11.19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 και θα συνεχισθεί με προφορική μειοδοσία.

Η έκταση του στεγασμένου χώρου θα είναι ωφέλιμη τουλάχιστον 280 m² και έως 400 m² και είτε θα αποτελεί ενιαίο χώρο με τα απαιτούμενα από τις διατάξεις  WC (ΑΜΕΑ, ανδρών/γυναικών είτε θα αποτελείται από 2 συνεχόμενους χώρους σε ξεχωριστούς ορόφους με δύο (2) WC τουλάχιστον έκαστος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του και θα πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Η ανώτατη προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τους σκοπούς της παρούσας είναι 24.000,00 €/έτος

Το ακίνητον θα πρέπει να ευρίσκεται εντός του οικισμού της Σούδας και σε ακτίνα  το πολύ 300 μ. από τις εισόδους του Λιμένα Σούδας.

Η καταλληλότητα της θέσης αλλά και του ίδιου του ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή, έπειτα από επιτόπια εξέταση ενός εκάστου των προσφερθησομένων ακινήτων.

 

Τα ακίνητα θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένα κατά την παράδοση και απολύτως κατάλληλα για οίκηση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το περιεχόμενο των προσφορών.

Επίσης δεκτές θα γίνονται και προσφορές για ακίνητα ημιτελή ή υπό διαμόρφωση ή ανακαίνιση εφ΄όσον προσδιορίζεται χρονικά η παράδοσή τους «με το κλειδί στο χέρι»  και ο προσφέρων μπορεί να εγγυηθεί  ότι όλες οι εργασίες αποπεράτωσης ή διαμόρφωσης ή ανακαίνισης θα γίνονται με ενέργειες, ευθύνη και έξοδα του εκμισθωτή, κατόπιν υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ.

Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή του πρώτου ενοικίου θα γίνει μετά την παράδοση-παραλαβή (συντασσομένου του σχετικού  πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής) του ακινήτου έτοιμου προς χρήση.

Δεν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές ακινήτων τα οποία την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσής τους, δεν θα είναι απολύτως κενά και ελεύθερα μίσθωσης.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά τον χρόνο της προσφοράς και στην οποία θα αναγράφουν ιδιαιτέρως όσα η αναλυτική διακήρυξη ορίζει

Β. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται ιδιαιτέρως:

α. Το συνολικό αιτούμενο μίσθωμα, αριθμητικά και ολογράφως.

Εάν το προσφερόμενο ακίνητο καταλαμβάνει περισσότερο από 1 ορόφους, θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της οικονομικής προσφοράς τουλάχιστον για κάθε όροφο   β. Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης

καθώς και κάθε τι άλλο όπως αυτό ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη αρχόμενη από την παράδοση του κτιρίου  με δικαίωμα παράτασης επτά (7) ετών ακόμη με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και κατόπιν απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής.

Η μίσθωση λήγει κατά τον διά της συμβάσεως ορισθέντα χρόνο, εκτός αν αποφασίσει η Λιμενική Επιτροπή και μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη την παράταση της μίσθωσης. Το ΛΤΝΧ υποχρεούται όπως κατά τον χρόνο τούτο παραδώσει το μισθίο εις τον εκμισθωτή εκτός αν συμφωνηθεί ότι δύναται να παραδώσει τούτο μεταγενέστερα, όχι όμως πέραν του διμήνου από της λήξεως της μισθώσεως, με την καταβολή εις τον μισθωτήν του συμφωνηθέντος μισθώματος.

Ο εκμισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης.

Η  αναλυτική διακήρυξη όπως εγκρίθηκε με την 179/19 απόφ ΛΕ και την 8146/18/07/2019 απόφ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΕΑΔ 208/19) καθώς και η περίληψη της επαναληπτικής  θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ (www.ltnx.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 2ος όροφος-Χανιά).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

 

Ο  Αντιπρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Πασσάκος Σπυρίδων

Κεντρικός Λιμενάρχης Χανίων