ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός συστήματος προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) και απομακρυσμένων Ι/Οs του αυτοκινούμενου γερανού Gottwald HMK170E»
Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός συστήματος προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) και απομακρυσμένων Ι/Οs του αυτοκινούμενου γερανού Gottwald HMK170E» Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χανιά, 31/10/2019

Αρ. Πρωτ. : 4354

Ταχ/κή Διεύθυνση : Περίδου 24

Ταχ/κός Κώδικας: 73100

Πληροφορίες: Ζωφάκης Στυλ. –Σκουμπάκη Αρ.

Τηλέφωνο: 28210-83244 /28210-83240

Fax: 28210-87900

Ηλεκ/κή Διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "@HYPERLINK "mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "otenetHYPERLINK "mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ".HYPERLINK "mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "gr'; document.write( '' ); document.write( addy_text64787 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΆΡΘΡΟΥ 332 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 • Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Περίδου 24, Τ.Κ. 73100 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434(Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "@HYPERLINK "mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "otenetHYPERLINK "mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ".HYPERLINK "mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "gr'; document.write( '' ); document.write( addy_text93924 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "@ltnx.gr'; document.write( '' ); document.write( addy_text82843 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.ltnx.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζωφάκης Στυλιανός – Σκουμπάκη Αρτεμησία (τηλ. 2821083244 /2821083240, φαξ: 2821087900),

 • Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  www.ltnx.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση  .

Αιτήματα διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Αναλυτικής διακήρυξης .

 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

 • Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 31710000  &  48921000
 • Είδος Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 • Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)
 • Τίτλος : «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός συστήματος προγραμματιζόμενου λογικού  ελεγκτή (PLC) και απομακρυσμένων Ι/Οs του αυτοκινούμενου γερανού Gottwald HMK170E»
 • Σύντομη Περιγραφή

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου PLC μαζί με τις κάρτες απομακρυσμένων εισόδων- εξόδων I-Os  και τις κάρτες ASI CONTROLLERS, καθώς  και η προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι πλήρους λειτουργίας εξοπλισμού ελεγκτού PLC μαζί με τις κάρτες απομακρυσμένων εισόδων- εξόδων I-Os  και τις κάρτες ASI CONTROLLERS   νέας τεχνολογίας, για τον πλήρη έλεγχο όλων των κινήσεων του  αυτοκινούμενου γερανού λιμένος, τύπου GOTTWALD, HMK 170E, που βρίσκεται στο λιμάνι της Σούδας, καθώς και η παράδοση του ενός (1) προαναφερόμενου γερανού σε πλήρη λειτουργία.

 • Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 150.000,00 ΕΥΡΩ
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 • Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατό ογδόντα  (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη.

 • Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
 • Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 • Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης, για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
 • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21/11/2019,ημέρα Πέμπτη , Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 23:59 .
 • Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με παρ.2.4 της αναλυτικής Διακήρυξης..
 • Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με παρ.3.1 της αναλυτικής Διακήρυξης..
 • Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών
 • Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από  Ιδίους Πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.
 • Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.
 • Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΤΝΧ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία:
Download this file (diakirixi.pdf)diakirixi.pdf[ ]2248 Kb
Download this file (prokyrixi.pdf)prokyrixi.pdf[ ]524 Kb