ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΥΑΛΕ
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΥΑΛΕ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NΑΥΤΙΛΙΑΣ

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 18-3-2019

Ταχ.Δ/νση: ΠΕΡΙΔΟΥ 24                                                                   Αρ.Πρωτ: 1073

Πληρ:Μανιουδάκη Στυλιανή

Τηλ.: 28210-83230

ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους για παροχή Υπηρεσίας Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)

 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ένα έτος

Σχετικά:

1.Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3622/07  (άρθρο 3,4,5, 8,9,17 κλπ),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πχ.Ν. 4150/13, ΦΕΚ-102 Α/29-4-13, κλπ), και του ΠΔ56/04 (ΦΕΚ 47 Α’/11-2-04) και   τον ΕΚ / 725/2004

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

3.  Τις ανάγκες του ΛΤΝΧ που επιβάλλουν την ύπαρξη της  ανωτέρω  παροχής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα πρόσωπα που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης , και  τα προσόντα τους έχουν εγκριθεί από την αρμόδια ΔΕΔΑΠΛΕ  του ΥΝ&ΝΠ,  να υποβάλουν προσφορά, εντός (5) πεντε  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία  του παρόντος,  προκειμένου η Υπηρεσία μας να εξετάσει την δυνατότητα σύναψης σύμβασης, για την παροχή Υπηρεσίας Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας (ΥΑΛΕ), καθώς και του αναπληρωτή του (Α-ΥΑΛΕ), για ένα έτος, συνολικού ποσού  προϋπολογισμού  συνολικού ποσού  20,000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α. 1.Τα καθήκοντα του ΥΑΛΕ είναι αυτά που απαιτούνται από τα παραπάνω αναφερόμενα στα σχετικά αριθμός  1 σε συνδυασμό με τα εκάστοτε ισχύοντα ΑΑΛΕ και ΣΑΛΕ. 2. Ενδεικτική βασική κίνηση του συγκεκριμένου λιμανιού σε αφίξεις: Περίπου 2 πλοία ακτοπλοΐας  το 24ωρο και  περίπου 130 κρουαζιερόπλοια το έτος.

Β. Οι Υποψήφιοι ΥΑΛΕ και οι προτεινόμενοι από αυτούς Α-ΥΑΛΕ πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ποϋποθέσεις:

α) Να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών  ως Υπεύθυνοι Ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ ή και Α-ΥΑΛΕ), σύμφωνα με τον τον Κώδικα ISPS και να έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα .  

γ) Να διαθέτουν βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ολοκληρωμένης κατάρτισης σε θέματα Υ.Α.Λ.Ε. βάσει του κώδικα ISPS IMO model course 3.21, από πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ή από Αναγνωρισμένο ή Πιστοποιημένο Φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο 

δ) Να έχουν εγκριθεί τα προσόντα τους από την αρμόδια ΔΕΔΑΠΛΕ του ΥΝ&ΝΠ, στο παρελθόν ως  Υπεύθυνοι Ασφαλείας  (ύπαρξη αντίστοιχης  βεβαίωσης εργοδότη, ή ύπαρξη σύμβασης). 

Γ.  Προσφορές που δεν εξασφαλίζουν την ταυτόχρονη ύπαρξη και εξασφάλιση Α-ΥΑΛΕ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλείονται.

Επί ποινή αποκλεισμού,  η οικονομική προσφορά θα αφορά  όλα τα πιθανά έξοδα που αφορούν την παροχή των Υπηρεσιών στο λιμάνι της Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ, του αναδόχου ως ΥΑΛΕ  και του προτεινόμενου από αυτόν ως Α-ΥΑΛΕ, και θα διευκρινίζεται ο  ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι  :

1. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να γίνεται τμηματικά σε

μηνιαίες ή μεγαλύτερης διάρκειας καταβολές, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης (12

μήνες), μετά την προσωρινή ή οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις

υποχρεώσεις του, θα εκδίδει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες, που έχει παραλάβει η αρμόδια

επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο

παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης).

3.Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και πιθανά έξοδα μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμό που θα υποδείξει.

Δ. Η οικονομική προσφορά   θα πρέπει επίσης  να συνοδεύεται από :

  1. Υπεύθυνη Δήλωση τόσο από τον υποψήφιο ΥΑΛΕ όσο και από τον προτεινόμενο από αυτόν  Α-ΥΑΛΕ για τη συμμόρφωση  με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία,  καθ΄όλη την διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης  [δηλ.: (α) τήρηση όλων των διατάξεων ISPS περιλαμβανομένων και των αναφερομένων νομοθετημάτων στο αρ.  1 σχετικό, (β) τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις που αφορούν τον κώδικα ISPS και τα άρθρα 252 και 253 του Π.Δ. 283/85 περί υπηρεσιακού απορρήτου,  σε συνδυασμό με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  (γ)  μη ύπαρξη ασυμβίβαστου  στο πρόσωπο του υποψήφιου ΥΑΛΕ και του προτεινόμενου Α-ΥΑΛΕ με τα καθήκοντα του ΥΑΛΕ και Α-ΥΑΛΕ αντίστοιχα καθώς και τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 262 περί συγκρούσεων συμφερόντων του  Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις του δημοσίου ] .

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, τόσο για τον υποψήφιο ΥΑΛΕ όσο και για τον προτεινόμενο από αυτόν υποψήφιο Α-ΥΑΛΕ.

3. Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου αναδόχου σε ισχύ .

4. Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου αναδόχου σε ισχύ.

5.Υπεύθυνη Δήλωση από τον προτεινόμενο υποψήφιο Α-ΥΑΛΕ  ότι σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του ΥΑΛΕ θα τον αναπληρώνει άμεσα στα καθήκοντά του και θα ενημερώνει το ΛΤΝΧ για κάθε απουσία του από τον Νομό Χανίων.

6. Υπεύθυνη Δήλωση από τον υποψήφιο ΥΑΛΕ  ότι καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύμβασης θα διαμένει  μόνιμα  στον Νομό Χανίων και θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στο καθήκοντά του. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του ΥΑΛΕ  (πχ ασθένεια), θα αναπληρώνεται άμεσα από τον Α-ΥΑΛΕ, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα  και θα ενημερώνεται ταυτόχρονα το ΛΤΝΧ για κάθε απουσία και των δύο  από τον Νομό Χανίων.

7. Τα αποδεικτικά της παραπάνω παραγράφου Β .

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ

Μπουντρογιάννης Δημήτριος

 

Αρχεία:
Download this file (prosklisi-YALE-2019.pdf)prosklisi-YALE-2019.pdf[ ]1089 Kb