ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις Διακήρυξη για Σύμβαση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ»
Διακήρυξη για Σύμβαση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ» Εκτύπωση

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                           Χανιά  22   /   03   / 2018

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 1247

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  για τη Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κατά τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την ανάλωση των 23.280 ανθρωποωρών,  χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ΄αρ. 1246/22-03-2018 διακήρυξη.

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Τύπος αναθέτουσας Αρχής

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  που αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης

Κύρια δραστηριότητα

Διοίκηση και Εκμετάλλευση λιμένων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Περίδου 24 - Χανιά

Ταχυδρομικός Κωδικός

73100

Τηλέφωνο - Φαξ

Τηλ. 28210 83230 έως 39  και φαξ: 28210 87900

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος για γενικές πληροφορίες:

Μαυροπούλου Όλγα, Τμήμα Διοικήσεως, Περίδου 24, τηλ: 28210-83235, Fax: 28210 87900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις

www.ltnx.gr του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων & www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Παροχή διευκρινίσεων

Σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 της υπ΄αριθμ 1246/22-3-2018 διακήρυξης. Ειδικότερα, τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Προκήρυξης Σύμβασης

CPV 

79713000-5

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης Ανάλυση αξίας σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (174.600 €) πλέον ΦΠΑ σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα  ευρώ και τριάντα λεπτά (41.904 €). Συνολική αξία σύμβασης και του αναλογούντος ΦΠΑ: Διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ (216.504€).

Αριθμός ανάληψης υποχρέωσης

63/2018    (Τακτικός προϋπολογισμός ΛΤΝΧ,  ΚΑΕ 0419)

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν επιτρέπονται

Λόγοι αποκλεισμού/ ελάχιστα κριτήρια ικανοτήτων

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 & 2.2.4 της υπ΄αριθμ 1246/22-03-2018 διακήρυξης

Είδος Διαδικασίας  Ανάθεσης

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα

Δεν προβλέπεται. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών

Χρόνος ισχύος προσφορών

Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Αρμόδιο όργανο για διαδικασίες προσφυγών

Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών σύμφωνα με το βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 (Διεύθυνση ΑΕΠΠ)

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνική

Ημερομηνία Διενέργειας

25 μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 19 μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων προκειμένου να πρωτοκολληθεί. 

Τόπος διενέργειας

Ηλεκτρονική Υποβολή: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική μορφή) 

Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων, Περίδου 24, 73100 Χανιά, έως ώρα 15:00

Δημοσιότητα

Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22-03-2018 και θα λάβει συγκεκριμένο ΑΔΑ, όπως επίσης και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η υπ΄αριθμ 1246/22-03-2018 Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ στις 22-03-2018 και θα λάβει συγκεκριμένο Αριθμό (ΑΔΑΜ).

Η υπ΄αριθμ 1246/22-03-2018 Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http:// www.promitheus.gov.gr,  26-03-2018, ημέρα Δευτέρα  και θα λάβει συγκεκριμένο συστημικό αριθμό.

Απλοποιημένη περίληψη της υπ΄αριθμ 1246/22-03-2018 Διακήρυξης θα δημοσιευθεί ως εξής:

1.  Χανιώτικα Νέα (ημερήσια τοπική) στις 28-03-2018.

2.  ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (εβδομαδιαία τοπική) στις 28-03-2018.

Τέλος, η παρούσα προκήρυξη και η υπ΄αριθμ 1246/22-03-2018 Διακήρυξη, θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (www.ltnx.gr) 

Ο Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων

Μανωλικάκης Κων/νος

Αρχεία:
Download this file (esidis-diakiriksi-me-adam-signed.pdf)esidis-diakiriksi-me-adam-signed.pdf[ ]1837 Kb
Download this file (esidis-prokiriksi.pdf)esidis-prokiriksi.pdf[ ]128 Kb