ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Γνωστοποίηση Κλήρωσης Τεχν.Υπαλλήλων για Διαγωνισμούς 2018
Γνωστοποίηση Κλήρωσης Τεχν.Υπαλλήλων για Διαγωνισμούς 2018 Εκτύπωση

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   ∆ Η Μ O Κ Ρ Α Τ Ι Α

Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Ν α υ τ ι λ ί α ς  & Ν η σ ι ω τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς

Λ ι µ ε ν ι κ ό Τ α µ ε ί ο Ν ο µ ο ύ Χ α ν ί ω ν

ΤΜΗΜΑ: Τεχνικό Ταχ. ∆/νση       : Περίδου 24

Πληροφορίες: Περράκη Αντωνία Τηλέφωνο       : 28210- 83247

FAX: 28210- 87900

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χανιά : 1-2-2018

Αρ.Πρωτ.: 446

 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια ∆ιαδικασίας κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων για συµµετοχή τους στην ετήσια επιτροπή διαγωνισµών δηµοσίων έργων έτους 2018, έργων προϋπολογισµού 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, αρµοδιότητας Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

Την αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011

Αποφάσεις  του Υπουργείου  ∆ιοικητικής  Μεταρρύθµιση  και  Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης

«∆ιενέργεια  της  διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό των µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Το Άρθρο 221 παρ.3 & 8α του Ν4412/2016, οργάνωσης διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

Γνωστοποιούµε

Ότι την ∆ευτέρα 5 - 2 - 2018 , ώρα 10.00 π.µ στο Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων Οδός Περίδου  αριθµ. 24 2ος όροφος ,θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση,µεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, για τη συµµετοχή τους στην ετήσια επιτροπή διαγωνισµών δηµοσίων έργων έτους 2018, έργων προϋπολογισµού 1.000.000 € εκτός  ΦΠΑ,  αρµοδιότητας Λιµενικού  Ταµείου  Νοµού  Χανίων.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ltnx.gr του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών του

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Μανωλικάκης Κωνσταντίνος