ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΟΥΔΑΣ Εκτύπωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνο : 2821083230 ως39

F AX   : 2821087900

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Xανιά:  19-12-2016

Αρ. Πρ.: 4413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιµενικό Ταµείο Νομού Χανίων προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισµό σε  Ευρώ µε σφραγισμένες προσφορές και  µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου  «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα  ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ.”

Αναθέτουσα Αρχή:  Λιµενικό Ταµείο Νομού Χανίων. Διεύθυνση: Περίδου 24  Τ.Κ 73100 Χανιά. Τηλ.: (+30)28210 83230 έως 83239 . Fax:(+30) 2821087900.

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ιστοσελίδα:http://www.ltnx.gr

Περιγραφή είδους, ποσότητες και προϋπολογισμός Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κατά ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. για πέντε (5) μήνες με δικαίωμα παράτασης , για 5.700 ανθρωποωρών φύλαξης,  προϋπολογισμού ύψους μέχρι σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (40.470 € ) χωρίς ΦΠΑ, (και με ΦΠΑ 24% : 50.182,80€).

Κατηγορία (ταξινόμηση κατά  CPV): CPV:79713000-5

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Χρόνος και τόπος που αφορά η απορρέουσα σύμβαση: Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται στην Λιμενική εγκατάσταση Σούδας Χανίων αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες,  δυνάμενη να  παραταθεί πριν τη λήξη της, µονοµερώς από το ΛΤΝΧ, µετά από σχετική απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (αρμοδίως εγκεκριμένη),  εφόσον  προς τούτο συναινεί εγγράφως ο ανάδοχος, και εφ΄όσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των 5.700 ανθρωποωρών φύλαξης, με την ίδια πάντα ενιαία τιμή ανθρωποώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα: α)στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016,  β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέον τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία και ενασχόληση και διαθέτουν σε ισχύ τις κατά Νόμον απαιτούμενες άδειες για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία προσφορές.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη  αναλυτική   διακήρυξη.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού, πληροφορίες. 

Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους καθώς και η διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης με αρ. πρωτ. 4412/ 19-12-2016  του διαγωνισµού γίνεται σε έντυπη µορφή από το Λιµενικό Ταµείο Νομού Χανίων που στεγάζεται στην οδό Περίδου 24 Χανιά ΤΚ 73100 ( κ. Σπυριδάκη Ρήγισα) , Τηλ +30 2821083230 ως 39), κατά τις  εργάσιµες µέρες και ώρες από 08:30 π.µ. έως 15:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα τεύχη του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ltnx.gr). Σημείωση: Η αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των εγγράφων που διατίθενται μέσα από το Διαδίκτυο.

Αντιπροσφορές.  Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κλπ) δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση.

Χρόνος, τόπος  και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα γραφεία του Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, Οδός Περίδου 24, Χανιά μέχρι την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 ( 09 / 01  / 2017 ) και ώρα 2.30μμ, που είναι η  προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού  . Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ( 09 / 01  / 2017 ), ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται παρ’ αυτά στον προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Χρόνος και τόπος  της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του  Λιµενικού Ταµείου Νομού Χανίων , Οδός Περίδου 24 –ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ  στις 10/01/2017 ηµέρα Τρίτη , και ώρα 11.00πμ.

Ισχύς των προσφορών

Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι το λιγότερο ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης

Η  ανάθεση  της  παρούσας  σύµβασης  διέπεται  από  τις  διατάξεις  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016,) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» κλπ διαταξεις όπως αυτές αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη.

Εγγυήσεις συµµετοχής

Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, στην προκειμένη περίπτωση 809,40(σύμφωνα με το άρθρ.72 του Ν.4412/2016).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Χανιά 19 -12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ