ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις Διακήρυξη για σκιάδια στη Γαύδο
Διακήρυξη για σκιάδια στη Γαύδο Εκτύπωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνο : 2821083240

F AX   : 2821087900

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Xανιά:  7-12-2016

Αρ. Πρ.: 4244

E-mail  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιµενικό Ταµείο Νομού Χανίων προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  ∆ιαγωνισµό σε  Ευρώ µε σφραγισμένες προσφορές και  µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια "«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων  σκιαδίων στο Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου»,προυπ/σμού  20.910 € με ΦΠΑ στα πλαίσια του Πρόγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΣΑΕ  189  του Υ.Ν.Α./ ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ με κωδικό έργου: 2015ΣΕ18900037 ως 2ο υποέργο

  1. Αναθέτουσα Αρχή:  Λιµενικό Ταµείο Νομού Χανίων. Διεύθυνση: Περίδου 24  Τ.Κ 73100 Χανιά. Τηλ.: (+30)28210 83240 /(+30)28210 83246 . Fax:(+30) 2821087900.

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ιστοσελίδα:http://www.ltnx.gr

  1. 2. Περιγραφή είδους, ποσότητες και προϋπολογισμός

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων  σκιαδίων στο Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου»,προυπ/σμού  20.910 € με ΦΠΑ στα πλαίσια Πρόγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΣΑΕ  189  του Υ.Ν.Α./ ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ με κωδικό έργου: 2015ΣΕ18900037 ως 2ο υποεργο

Συνολικός προϋπολογισµός :16.862,90 € χωρίς ΦΠΑ

και 4.047,10 € με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κατηγορία (ταξινόμηση κατά  CPV): CPV

[44112100-9]-Υπόστεγα

  1. 3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

  1. 4. Χρόνος και τόπος παράδοσης  

Η παράδοση  σε πλήρη λειτουργία ολοκληρώνεται  μέσα σε διάστημα  εκατόν  είκοσι (120) ημερών  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση και η εγκατάσταση  θα γίνει στο Αγκυροβόλιο Νήσου Γαύδου  Νομού Χανίων.

  1. 5. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες αυτών που εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται παρακάτω.

Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη  αναλυτική   διακήρυξη.

  1. 6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού  

Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους καθώς και η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται σε έντυπη µορφή από το Λιµενικό Ταµείο Νομού Χανίων που στεγάζεται στην οδό Περίδου 24 Χανιά ΤΚ 73100 (αρµόδιος ο κ. Εμμανουήλ Πιρπινάκης , Τηλ +30 2821083246), κατά τις  εργάσιµες µέρες και ώρες 08:30 π.µ. έως 15:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα τεύχη του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ltnx.gr). Σημείωση: Η αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των εγγράφων που διατίθενται μέσα από το Διαδίκτυο. 

  1. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  1. Χρόνος, τόπος  και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την Προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διενέργειας των Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ΛΤΝΧ  την 5-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. είτε αποστέλλοντάς την με οποιονδήποτε τρόπο στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, στην οδό ΠΕΡΙΔΟΥ 24 ΤΚ. 73100 ΧΑΝΙΑ , 3ος Όροφος από το οποίο παραλαμβάνεται με απόδειξη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως την 04-01-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ

β).Προσφορές, που υποβάλλονται στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων μετά την πάροδο της άνω ημεροχρονολογίας και ώρας ή στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών του ΛΤΝΧ  μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

δ) Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

  1. 9. Χρόνος και τόπος  της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του  Λιµενικού Ταµείου Νομού Χανίων , Οδός Περίδου 24 –ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ  στις 05-01-2017 ηµέρα Πέμπτη , και ώρα 10:00 πµ  (λήξη κατάθεσης προσφορών).  

Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

10. Ισχύς των προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δώδεκα (12) μήνες μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για διάστημα επιπλέον εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη της παράτασης αυτής, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

Αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, τότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφ’ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους

11. Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης

Η  ανάθεση  της  παρούσας  σύµβασης  διέπεται  από  τις  διατάξεις  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016,) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» κλπ διαταξεις όπως αυτές αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη

12. Εγγυήσεις συµµετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισµό,  για ποσό 338,00 €  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

13. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση

Τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» στις 13/12/2016.

14. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Τεχνική

Υπηρεσία του  Λιµενικού Ταµείου Νομού Χανίων τηλ.  +30 28210 83240 / +30 28210 83246,  αρµόδιος  υπάλληλος  Πιρπινάκης  Εμμανουήλ – Πολιτικός Μηχανικός, fax:  +30 28210 87900,   Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χανιά 6 -12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ

C:\Users\Αρτεμισία Σκουπάκη\Dropbox\ΕΡΓΑ Ν 4072 -2012 (ΠΔΕ 2015)\ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ\περιληπτικη διακηρυξη  σκιαδίων μεταλλικων_6_12_2016.doc