ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Με απόδειξη 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα:            Διοικήσεως                                         Ημερομηνία:  1 /07/2016

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες:  Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο:      2821-083235                                       Αρ.Πρωτ.:  2356

Fax:                 2821-087900

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ανακοινώνει ότι με βάση την 199/2016  απόφαση ΛΕ που εγκρίθηκε με την 7527/14.06.16 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Παρασκευή 15/07/16 και ώρα 12:00 θα δέχεται στα γραφεία της (Περίδου 24-Χανιά) και ενώπιον  αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρων εμβαδού 15 τ.μ. έκαστος για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντίνας για τα έτη 2016-2017 σύμφωνα με την 87/16 απόφαση Λ.Ε. στην κεντρική προβλήτα της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμενίσκου Μαραθίου με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται  από  τα  άρθρα  2  &  3της  ΚΥΑ  3131/17/96  και  από τις  αντίστοιχες οικονομικές προσφορές.

Μαζί  με  την  αίτηση  οι ενδιαφερόμενοι θα  προσκομίζουν βεβαίωση μη οφειλής από το Λ.Τ.Ν.Χ.

2. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραπάνω χώρων ορίζεται μέχρι 31-12-2017.

3. Το ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα ανά παραχωρούμενο χώρο για τοποθέτηση καντίνας καθορίζεται ως εξής:

 

Θέση παραχωρούμενου χώρου 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας

Ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα (€)

Κεντρική προβλήτα Μαραθίου

2.500,00

 

 

 

 

 

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε χώρο επιβαρύνεται με το νόμιμο χαρτόσημο 3,6%.

4.  Κριτήριο  για  την  παραχώρηση  χρήσης  του  κάθε  χώρου  για  την  τοποθέτηση καντίνας και την αντίστοιχη έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή με δικαίωμα προτίμησης στις κατηγορίες του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3131/17/96. Δηλαδή στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για τον ίδιο προς παραχώρηση χώρο και αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία του άρθρου 2, θα λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα του κάθε ενδιαφερομένου.

Οι παραχωρήσεις των αντίστοιχων χώρων, θα εκδοθούν με απόφαση της Λιμενικής Eπιτροπής με βάση τις διατάξεις του Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένα.

5. Μετά την παραχώρηση του χώρου από την ΛΕ και την έγκριση της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καθώς και τον έλεγχο της καντίνας και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Χανίων, το Λ.Τ.Ν.Χ. προκειμένου να εκδώσει την  αντίστοιχη άδεια λειτουργίας  καντίνας θα καλεί εγγράφως κάθε παραχωρησιούχο εντός δέκα (10) ημερών:

Α) να προσκομίσει στο ΛΤ.Ν.Χ.:

1. Αντίγραφο άδειας άσκηση επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2. Αποδεικτικό   είσπραξης    της    αρμόδιας    Δ.Ο.Υ.    για    την    καταβολή    του προβλεπόμενου φόρου, εφόσον απαιτείται.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα,

Β) να εξοφλήσει το ποσό του ετησίου ανταλλάγματος χρήσης του παραχωρημένου χώρου για το 2016 επιβαρυμένο με χαρτ 3,6 %.

Αν ο παραχωρησιούχος δεν προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη κλήση  του  από  το Λ.Τ.Ν.Χ.  να  εξοφλήσει  το  ποσό  του  ετησίου  ανταλλάγματος χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για το 2016, θα ανακαλείται η σχετική παραχώρηση χώρου.

Η άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα έχει χρονική ισχύ μέχρι 31-12-2017, όση δηλαδή και η διάρκεια της παραχώρησης . Κάθε παραχωρησιούχος οφείλει  να έχει εξασφαλίσει και να τηρεί σε ισχύ όποιες άλλες άδειες απαιτούνται από την νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται στα άρθρα  2  &  3 της  ΚΥΑ  3131/17/96 καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την  διαδικασία παραχώρησης χρήσης χώρων για την τοποθέτηση καντινών (έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου) στις παραπάνω θέσεις όπως αυτές καθορίζονται στην αριθμ 126/2016 (σε ορθη επαν) απόφαση της ΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία  του ΛΤΝΧ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 12.00 (Περίδου 24, τηλ. 28210-83235)

 

 

Ο  Πρόεδρος  ΛΤΝΧ

Μανωλικάκης Κωνσταντίνος

Αρχεία:
Download this file (anakoinosi-kantinas-1-7-2016.pdf)anakoinosi-kantinas-1-7-2016.pdf[ ]139 Kb