ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ &

NHΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία:  05/05/2016

Τηλέφωνο:      2821-083235                                                    Αρ Πρωτ.:1502

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Fax:                 2821-087900

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

 

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 715/79 για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του παρακάτω χώρου που βρίσκεται στη χερσαία λιμενική ζώνη Μαραθίου Ακρωτηρίου, για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων  ως εξής:

Χώρος

Έκταση σε τετρ. μέτρα

Περιγραφή-Θέση

Γ1

155

Περιοχή Λυμνωνάρι

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 31/05/2016, ημέρα Tρίτη  και ώρα 11 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και στη συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένων.

2) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραπάνω χώρου ορίζεται μέχρι την 31-12-2016.

3) Ως ελάχιστη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος ορίζεται τα παρακάτω ποσό:

Χώρος

Τιμή σε € ανά τετραγωνικό / έτος

Γ1

40,00

4) Ο εν λόγω χώρος Γ1 πρέπει να λειτουργήσει αποκλειστικά σαν  χώρος για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων, απαγορευμένης κάθε άλλης λειτουργίας.

5) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το 1/12 του προτεινόμενου ελάχιστου ετήσιου ανά τετραγωνικό μέτρο ορίου ανταλλάγματος επί τα τετραγωνικά μέτρα, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α.).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ)Βεβαίωση μη οφειλής προς το Λ.Τ.Ν.Χ. (θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ.).

ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.

7) Στην προσφορά θα αναγράφεται: α) ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, και ιδίως του άρθρου 23 της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, γ) το ετήσιο αντάλλαγμα που προσφέρει σε ευρώ, δ) κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά  την κρίση της επιτροπής.

Η  αναλυτική διακήρυξη καθώς και η περίληψη της θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ (www.ltnx.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 2ος όροφος-Χανιά).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

 

Κοινοποίηση:

1.Πίνακα Ανακοινώσεων του ΛΤΝΧ

2. Για δημοσίευση στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

 

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Κωνσταντίνος Μανωλικάκης