ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                  Ημερομηνία 11-4-2016

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ.:1204

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

“ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.215 ΕΥΡΩ  MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΤΥΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

http://www.ltnx.gr

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

EURO

Δεν απαιτείται

12/04/2016

40.215 €  χωρίς ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ημέρα Δευτέρα   25-04-2016 και ώρα 14.30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ημέρα Τρίτη 26-04-2016 και ώρα 11.00 πμ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΛΤΝΧ, Οδός Περίδου 24 Χανιά Κρήτης

CPV:  79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης

Διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί από αυτό το διαγωνισμό:

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια μέχρι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων (εν συντομία ΛΤΝΧ), έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013 τ. Α΄) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

2. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» [και ιδία του άρθρου 1 κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων], όπως ισχύει σήμερα.

3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) και Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007), «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως οι διατάξεις των οποίων δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά,  ως και τους (α) Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ 19-3-2015), ο οποίος με το άρθρο 37 αναστέλλει την ισχύ των διατάξεων του Β΄ Μέρους του Ν. 4281/2014, και ορίζει έναρξη ισχύος αυτών  την 31η Δεκεμβρίου 2015, (β) αρθρο 5 του Ν.4354/15 και αρθ.93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) όπου γίνεται αναστολή αυτών μέχρι την 30-4-2016.

4. Το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ 19/1.2.95 τ. Α΄) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

5. Το Νόμο Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει σήμερα

6. Τον Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».(Α΄173) , όπως ισχύει σήμερα.

7. Το Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

8. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(Α΄68)

9. Το Νόμο 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄248).

10. Το Νόμο 3861/10 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια»

11. Το Νόμο 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) και ειδικότερα το άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» & τoν Νόμο 4024/2011 Άρθρο 37.

12. Το   από 14-1-39 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» Φ.Ε.Κ. 24/19-01- 1939)

13. Το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α') «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού αυτών και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) « Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών »

14. Το ΠΔ 56/2004 για τον Κώδικα ISPS ,(ΦΕΚ 47 Α/11-2-2004) «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα», όπως ισχύει σήμερα.

15. Τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου , όπως ισχύει σήμερα.

16. Το Νόμο 2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας» , όπως ισχύει σήμερα.

17. To από 9-8-1952 ΒΔ (ΦΕΚ Α231/22-8-1952) Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων του Νομού Χανίων, όπως ισχύει.

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών.

19. Το Νόμο 3622/2007 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/27-12-2007) για την «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

20. Το Νόμο 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102/A/29-04-2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.

21. Την ΥΑ 4434.1/02/08/12.9.2008 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας».

22. Το εγκεκριμένο (εμπιστευτικό) Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, όπως ισχύει               σήμερα.                                                                                                                                                         23. Τις λοιπές κείμενες διατάξεις περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε λιμενικές εγκαταστάσεις όπως ισχύουν και εφαρμόζονται.

24. Το Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194Α /2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

25. Την με αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ Β  1291 11.8.2010) Υ.Α. «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 § 1του Ν.2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

26.Την υπ΄ αριθμ. 122./2016 Απόφαση Λιμενικής Επιτροπής ΛΤΝΧ περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης και έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του κώδικα ISPS, του Λιμένα Σούδας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

27. Την αριθμ. 4022/7-4-2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση υπ΄ αριθμ. 122./2016 Λιμενικής Επιτροπής ΛΤΝΧ.

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Ανοικτό, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του κώδικα ISPS, του Λιμένα Σούδας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, μέχρι 5.704 ανθρωποωρών, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΛΤΝΧ, σε βάρος του ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) μήνες, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε (40.215) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο         Δικαιούμενοι συμμετοχής:

α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα  νομικά πρόσωπα ή Κοινοπραξίες νομικών προσώπων,  που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο,  κατέχοντας την σχετική άδεια λειτουργίας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.2518/97 «περί Προϋποθέσεων λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, κλπ»  και του Ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) περί ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας όπως ισχύουν σήμερα,  ως και  της ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφάλειας». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 της άνω ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008), άδεια δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ενώ σε  περιπτώσεις κοινοπραξίας εταιρειών, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από κάθε εταιρεία ή πρόσωπο που συμμετέχει στην κοινοπραξία.

ΑΡΘΡΟ 2ο      Φάκελος συμμετοχής:

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Λ.Τ.Ν.Χ και να πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την 25 μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει 2 αντίγραφα της προσφοράς αυτής,

έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής:

β) Προσφορά «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ σύμφωνα με τη διακήρυξη με αριθ. 1204/11-04-2016 για τον διαγωνισμό που διενεργείται την 26/04/2016»

γ) Προς Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, Οδός Περίδου 24 Χανιά, ΤΚ 73100

δ)Την ένδειξη: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ»

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 3 σφραγισμένους υποφακέλους και μια δήλωση περί του αν περιλαμβάνονται στο φάκελο πληροφορίες με την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα:

Όλα τα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, θα είναι πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εάν εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες.

Στα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων απαιτείται επικύρωση από δικηγόρο.

Οι προσφορές πρέπει να είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, ενώ οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο κατατεθεί πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  περ. α  του ΠΔ 118/2007, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α` 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση και φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει.

Σε περίπτωση συνυποβολής από τον συμμετέχοντα με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η ύπαρξη ή μη τέτοιων στοιχείων σε περίπτωση αιτήματος άλλων συνδιαγωνιζομένων για έλεγχο, βεβαιώνεται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Το ΛΤΝΧ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές και καλύπτουν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

2.1. Υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται  να υποβάλλουν με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά, με τη σειρά που παρατίθενται,  τα  οποία θα αποτελούν το περιεχόμενο σφραγισμένου υποφακέλου  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Επειδή το κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, τα στοιχεία του υποφακέλου χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσης από άποψη δικαιολογητικών.

Α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό στην οποία θα αναφέρονται η επωνυμία του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας που απαρτίζει το διαγωνιζόμενο πρόσωπο και που υποβάλλει την προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.

Ειδικότερα, η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται:

(α)  για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την αίτηση:

α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και

β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

(β) για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την αίτηση του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την αίτηση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας υπό σύσταση.

(γ) Επιπλέον, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την απόδειξη της νομιμότητας της αντιπροσώπευσής τους.

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποι- προσφέροντες  και  δή α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) ο εκπρόσωπος και τα μέλη της κοινοπραξίας

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του:

[α.] δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα ακόλουθα, ήτοι:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305),

v) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

[β.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν, δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

[γ.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις για την νομική μορφή τους  και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

[δ.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη των επιχειρήσεων,  δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

[ε.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.

[στ.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν τελούν σε παύση ή αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

[ζ.] ότι οι επιχειρήσεις, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους και τα υπόχρεα μέλη τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

[η.] ότι οι επιχειρήσεις, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους και τα υπόχρεα μέλη τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

[θ.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

[ι.] ότι ίδιοι και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους.

[ια.] ότι ίδιοι και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα

[ιβ.] ότι ίδιοι και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά νόμο και την παρούσα ούτε ένοχοι μη παροχής των πληροφοριών  αυτών.

[ιγ.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, με βάση αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας αρχής, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

[ιδ]. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης, και το παράρτημα Γ΄ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007 .

[ιε.] ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

[ιστ.] ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν διαθέτουν την από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 [όπως ισχύει σήμερα] προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας σε ισχύ και ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι, θα την διατηρούν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μεριμνώντας για την έγκαιρη ανανέωση της.

[ιζ.] ότι η επιχείρηση που εκπροσωπεί, συμμετέχει λαμβάνοντας μέρος με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και για όλο το αντικείμενο της διακήρυξης.

[ιη]. ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύονται οι ίδιοι, τα μέλη των επιχειρήσεών τους και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί ότι θα τηρήσουν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας όπως αυτοί απαιτούνται στο Ν. 3622/07, Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004  και του ισχύοντος ΣΑΛΕ Λ.Ε. Σούδας, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, όσο και μετά από αυτή.

[ιθ.] ότι οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διενέργειας του διαγωνισμού για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Β1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 ,άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, περί του ότι:

[α.] Ότι, οι ίδιοι ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν  έλαβαν υπόψη τους τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

[β.]   Ότι οι ίδιοι ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν  θα είναι σε θέση, εφόσον τους ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχουν κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνεται στη δήλωση τους.

[γ.] θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού πριν την υπογραφή σύμβασης,  θα προσκομιστεί  ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και για ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης ύψους 1.000.000€ ανά περιστατικό, σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου και την ΥΑ. 4434.1/02/08.

Β.2 Βεβαίωση από άλλο φορέα του Δημόσιου Τομέα, στην οποία να αποδεικνύεται ότι διαθέτει εμπειρία στον τομέα της φύλαξης Δημοσίων Εγκαταστάσεων.

Β.3. Το αποδεικτικό εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

2.2  Υποφάκελο ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Οι προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσουν τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία θα αποτελούν το περιεχόμενο σφραγισμένου υποφακέλου  με την ένδειξη «Υποφάκελος Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών και Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων»:

Α1. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α) Θα δηλώνεται  το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου συνεννόησης του Αναδόχου με τον εντεταλμένο ΥΑΛΕ ή και τον Α—ΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ, για την εκτέλεση της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας φύλαξης, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του. Επίσης θα δηλώσει τα ίδια και για τον αναπληρωματικό του σε περίπτωση απουσίας του. Ο υπεύθυνος συνεννόησης και ο αναπληρωματικός του μπορεί να είναι ταυτόχρονα και φύλακας της ομάδας φύλαξης που θα ορίσει ο Ανάδοχος,ή ακόμα και συμμετέχων στην επιχείρησή του.

β) Θα δηλώνεται ότι τα πρόσωπα που θα οριστούν ως προσωπικό φύλαξης  για τις ανάγκες της παρούσας θα έχουν όλα λευκό ποινικό μητρώο, θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  , και   θα έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.

γ) Θα δηλώνει ότι αποδέχεται ότι τα όλα πρόσωπα που θα οριστούν ως προσωπικό για την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής Υπηρεσίας, θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ 4434.1/02/08/2008 άρθρο 1 παρ.5, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ Σούδας, ή του αναπληρωτή του,  καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου προσώπου με τα παραπάνω, από αυτά που θα ορισθούν από τον ανάδοχο για τις ανάγκες της παρούσης, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων θα έχει το δικαίωμα να ζητά από τον ανάδοχο την αντικατάστασή του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός της ισχύος της σύμβασης, μετά από εισήγηση του ΥΑΛΕ.

δ) Θα δηλώνει ότι αποδέχεται ότι αυτός και το προσωπικό του, καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, δεν θα προβαίνουν σε καμιά δημόσια δήλωση για την συγκεκριμένη σύμβαση, ούτε και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή που πηγάζουν από την παρούσα και την νομοθεσία που αφορά την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας.

Β. Να συμπεριλάβουν στον υποφάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) την από το άρθρο 2 του ν. 2518/1997 [όπως ισχύει] προβλεπόμενη άδεια σε ισχύ.

β) καταστατικό ή συστατική πράξη της εταιρείας, όπου αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης-παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, θεωρημένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια Αρχή.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού πριν την υπογραφή σύμβασης,  θα προσκομιστούν  (γ1) ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στην λιμενική εγκατάσταση, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των ατομικών αδειών εργασίας τους σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 όπως ισχύει, (γ2) Τα αποδεικτικά εκπαίδευσης όλου του προσωπικού (που θα χρησιμοποιηθεί στην Λιμενική Εγκατάσταση) στον κώδικα ISPS από ΚΕΚ με βάση τη σχετική πρόβλεψη της παρ.9 του άρθρου 12 του Ν.4150/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.3879/10 για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου μάθησης κλπ διατάξεις» και (γ3) αποδεικτικά έγγραφα (είτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε από ΚΕΚ), στα οποία να φαίνεται ότι 2 τουλάχιστον άτομα από το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν στην Λιμενική Εγκατάσταση,  έχουν την εκπαίδευση ή την εμπειρία χειρισμού μηχανήματος Χ-RAY.

δ) Βεβαίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας περί μη επιβολής προστίμου σε βάρος της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 68 του Ν.3863/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 ή ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του ιδίου και της επιχείρησης που εκπροσωπεί, πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας» σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013 τ. Α΄) άρθρο 22 παρ. 2 . Σε περίπτωση κοινοπραξίας το ίδιο ισχύει τόσο για τον εκπρόσωπό της, όσο και για τα μέλη της.

Γ. Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένης από το ΓΕΕΘΑ για τη χρήση στολής του προσωπικού της επιχείρησης.

Δ. Αποδεικτικό ότι ο προσφέρων διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο.

2.3 Υποφάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν σφραγισμένο υποφάκελο  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, θα πρέπει να συνταχθεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το παράρτημα Β της παρούσης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, θα πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, με την προσφερόμενη τιμή ολογράφως και αριθμητικώς, διευκρινίζοντας ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους θα είναι 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,  που θα αναφέρει ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω συνθηκών να προσφέρει πρόσθετες ή ελάσσονες υπηρεσίες φύλαξης από τις περιγραφόμενες ανά θέση, στον πίνακα του παραρτήματος Β, η προσφερόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .

3. Τα αναφερόμενα στις παρ.1 του άρθρου 68 Ν.3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/Α/15- 07-2010) & το Νόμο 4024/2011 άρθρο 37 παρ. 5, για την αμοιβή του προσωπικού του, την ασφάλιση αυτού και γενικά την αποζημίωσή του, (δεδομένου ότι η σχέση εργασίας υπάρχει μόνο μεταξύ του εργολάβου και του προσωπικού του).

4. Αντίγραφο της ισχύουσας συλλογικής (ή άλλης) σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, για την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, με συνέπεια, την μη εφαρμογή της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες, προσμετρούμενες από την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτής.

Οι διαγωνιζόμενοι, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή παροχής υπηρεσιών ανά ώρα (ανθρωποώρα). Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Σε περίπτωση που προκύπτει (από την προσφορά) ότι η προσφερόμενη τιμή ανθρωποώρας δεν περιλαμβάνει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους,  εργολαβικού κέρδους, νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, κλπ, ή ο υποψήφιος δεν παρέχει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση του συγκεκριμένου όρου, ή τίθενται προϋποθέσεις, είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινήσεις οι οποίες αν δεν δοθούν εγκαίρως, η οικονομική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εφόσον δεν παρασχεθούν διευκρινήσεις, μετά  από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμού και απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής. Οι σχετικές αποφάσεις της Λιμενικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.

Η τιμή θα δοθεί σε Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) ανά ανθρωποώρα, για όλες τις υπηρεσίες ενιαία. Ιδιαίτερα, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με : τον Ν.3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», τον Ν.4150/2013, το Π.Δ. 56/2004   και ΕΚ 725/2004, όπως εκάστοτε ισχύουν, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις και ότι ο λιμένας Σούδας δύναται να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, καθημερινά.

Η τιμή θα είναι σταθερή για όλο το διάστημα της σύμβασης χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την αποζημίωση του προσωπικού των εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης (εργοδοτικές εισφορές - επιδόματα αδειών και εορτών, νυχτερινή εργασία κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Η παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.3622/2007, Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004  και το ισχύον ΣΑΛΕ, στην λιμενική εγκατάσταση Σούδας. Για τον λόγο αυτό στην διακήρυξη γίνεται αναφορά σε εκτιμώμενες απαιτήσεις ανά ανθρωποώρα, χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής χρονική περίοδος παροχής των υπηρεσιών. Επίσης ζητείται η τιμή να δοθεί σε Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ) ανά ανθρωποώρα, για όλες τις υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της διαφάνειας για τον ακριβή προσδιορισμό της συμβατικής αξίας απαιτείται η τιμή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ανά ανθρωποώρα, στο περιβάλλον λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης, να είναι μία συγκεκριμένη τιμή χωρίς καθόλου προσαυξήσεις, ανεξάρτητα από τον τύπο της υπηρεσίας, δηλαδή φύλαξη, περιπολία, κλπ και σταθερή καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης ανεξάρτητα από το χρόνο (ημέρα, νύχτα, αργία κλπ) παροχής της υπηρεσίας.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα.

Με ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης, το προσωπικό θα πρέπει να διατίθεται από τον ανάδοχο, εντός μίας ώρας από την λήψη του σχετικού αιτήματος.

Διευκρινήσεις επί της οικονομικής προσφοράς δεν γίνονται δεκτές, παρά μόνο αν ειδικώς ζητηθούν από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 3ο:         Εγγύηση συμμετοχής

Ο συμμετέχων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να παράσχει «Εγγύηση συμμετοχής», συμπεριλαμβάνοντας στο φάκελο Εγγυητική επιστολή  ποσού  οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (804,30€), ποσό το οποίο αποτελεί  το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται με την παρούσα. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α` 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης και εφ΄όσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησή του ή έχει γίνει παραίτηση από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

4.1 Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης.

Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών,  δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

γ) Οι υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς και της σχετικής ειδοποίησης για την ακριβή ημερομηνία και ώρα, από την επιτροπή διενέργειας προς τους συμμετέχοντες.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται είτε την ίδια μέρα είτε  την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες από την Επιτροπή και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών τους και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς τους. Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά με το χαμηλότερο τίμημα, κατά την απόλυτη κρίση της τριμελούς επιτροπής, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών.

Όσες προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  από άποψη δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής τους προσφοράς  αλλά επιστρέφεται στους προσφέροντες.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και στην συνέχεια αποχωρούν.

Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από αίτημά τους και σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνση τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Κατά την εξέταση των φακέλων, η Επιτροπή μπορεί, δια του Συντονιστή αυτής, να καλέσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζομένους να δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχει ήδη υποβάλει, με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελετήσει χωριστά τη κάθε προσφορά, θα συντάξει πρακτικό με τους συμμετέχοντες που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές.

Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι δεκτές.

Για όλες τις ενέργειές της η επιτροπή θα συντάξει πρακτικά όπου θα αναλύονται οι αποφάσεις της.

4.2 Απόρριψη Προσφορών:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης .

Επιπρόσθετα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την προσφορά κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, εφ΄ όσον δεν παρασχεθούν ζητηθείσες διευκρινήσεις, στην αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού,

αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,

αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών,

δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,

δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,

η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης,

δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

4.3 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει:

α) Κατακύρωση για την ζητούμενη παροχή υπηρεσίας.

β) Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και προδιαγραφές.

γ) Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

4.4 Σε περίπτωση  που  στη  διαδικασία  υποβλήθηκε  μόνο  μία  προσφορά  ή  μόνο  μία παραδεκτή προσφορά το ΛΤΝΧ μπορεί να ματαιώσει το Διαγωνισμό, ή να μην ματαιώσει το Διαγωνισμό αν κρίνει ότι θα υποστεί ζημία από τη ματαίωσή του.

4.5 Την τελική απόφαση περί ματαίωσης ή συνέχισης του Διαγωνισμού  λαμβάνει  η Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΧ.

4.6 Για το  αποτέλεσμα της  διαδικασίας το ΛΤΝΧ ενημερώνει όλους τους προσφέροντες, που η προσφορά τους έχει κριθεί τυπικά παραδεκτή με την αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, με την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής, με κάθε πρόσφορο μέσο, πχ τηλεομοιοτυπία.

ΑΡΘΡΟ 5ο       Διαδικασία για την κατακύρωση

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή από την Λιμενική Επιτροπή του «προσωρινού αναδόχου», το ΛΤΝΧ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός προθεσμίας  15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα [που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74)]  όλων των δικαιολογητικών που φαίνονται στο παράρτημα Γ, σε σφραγισμένο φάκελο. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων της παρούσας,  κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του πρώτου εδαφίου.

2. Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στο  όργανο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη σύμβαση, οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική.

Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον προσφέροντα στον οποίο έγινε η κατακύρωση.  Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά.

3  Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  που  προβλέπουν  ανάκληση  της  κατακύρωσης,  η σύμβαση  θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται  έχει   συστατικό  χαρακτήρα.  Ο  προσφέρων  στον  οποίο  κατακυρώνεται  ο διαγωνισμός αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρωση σε αυτόν, του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης.

4  Σε περίπτωση που ο επιλεγείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το ΛΤΝΧ μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως το ΛΤΝΧ εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά  σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει  εμπρόθεσμα, κατά τα ανωτέρω, τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ΛΤΝΧ μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους διαδοχικά προσφέροντες.

5  Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και  η  αλληλογραφία  μέχρι  την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 6ο            Ενστάσεις

Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η υποβολή ένστασης από κάθε ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του προϋπολογισμού του έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000 €) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ. Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν εξετάζονται βάσει του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τον Ανάδοχο βαρύνουν, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενδεικτικά:

Παρακρατούμενος Φόρος 8% Παροχής Υπηρεσιών Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151α/94),

Κράτηση υπέρ αρχής Δημοσίων συμβάσεων  0,10 % ,

Κράτηση Χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης υπέρ αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του προηγουμένου χαρτοσήμου, ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής εκάστου εντάλματος. Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας που αφορά τις κρατήσεις, ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί τα οριζόμενα στην νομοθεσία αυτή.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να κατατίθεται η επιταγή πληρωμής σε λογαριασμό του, θα επιβαρύνεται με τα έξοδα εμβάσματος στην τράπεζα της επιλογής του.

ΑΡΘΡΟ 8ο  Βεβαίωση παρεχόμενων Υπηρεσιών- τρόπος πληρωμής

H εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 4434.1/02/08 άρθρο 1, του Ν. 3622/2007, Ν.4150/2013  και του ισχύοντος   ΣΑΛΕ, θα παρακολουθείται καθημερινά από τον ΥΑΛΕ ή Α-ΥΑΛΕ.  Ο Ανάδοχος, δια του ορισμένου υπευθύνου του (ή του αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του τακτικού αναπληρωτή), θα συμπληρώνει καθημερινά τυποποιημένο έντυπο (βαρδιολόγιο) που θα παραδίδεται στον ΥΑΛΕ ή Α- ΥΑΛΕ. Στο δελτίο αυτό, εκτός των άλλων θα αναφέρονται ονομαστικά οι φύλακες, οι βάρδιες και οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν και οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ΥΑΛΕ (π.χ. Ζημιές στην περίφραξη, περίεργες κινήσεις υπόπτων κλπ). Το έντυπο θα υπογράφεται από τον ΥΑΛΕ / Α-ΥΑΛΕ και τον ορισμένο Υπεύθυνο του Αναδόχου και θα είναι το αποδεικτικό, βάση του οποίου η επιτροπή παραλαβής θα βεβαιώνει, μηνιαίως, την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και ακολούθως θα γίνεται η μηνιαία τιμολόγηση και εξόφληση των παρασχεθέντων υπηρεσιών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα. Στοιχείο πληρωμής για τον Ανάδοχο θα είναι το σύνολο των  ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά μήνα  (βαρδιολόγιο) που προαναφέρθηκε υπογεγραμμένο καθένα από αυτά από τους αρμόδιους (υπεύθυνο συνεννόησης του Αναδόχου και ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ), που θα αναφέρει τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Το τίμημα είναι αυτό, που θα προκύπτει από τις παρεχόμενες τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες της συγκεκριμένης περιόδου μετρημένες σε ανθρωποώρες, σύμφωνα με την ενιαία τιμή ανθρωποώρας που θα έχει υποβάλλει ο ανάδοχος με την προσφορά του.

Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο ΛΤΝΧ: α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο φορολογικό παραστατικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. δ) Λίστα ασφάλισης εργαζομένων που απασχολήθηκαν στο συγκεκριμένο έργο κατά τον προηγούμενο μήνα, εκδοθείσα από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και (ε) αποδεικτικό κατάθεσης μισθοδοσίας στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των απασχοληθέντων υπαλλήλων του, στο έργο της φύλαξης της Λιμενικής εγκατάστασης για την συγκεκριμένη περίοδο.

Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από τον ΛΤΝΧ, δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με επιταγή Τραπέζης Ελλάδος, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων, του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία (πχ. Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ).

ΑΡΘΡΟ 9ο      Κυρώσεις

1. Πέρα από τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις, κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου, το ΛΤΝΧ έχει το δικαίωμα, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στη Λιμενική Εγκατάσταση, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης με προσωπικό της Λιμενικής Εγκατάστασης, ή να αναθέσει αυτές τις υπηρεσίες απ' ευθείας σε άλλο εργολάβο, καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου τις σχετικές δαπάνες, οι οποίες θα εκπίπτονται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του Αναδόχου ή και από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο   Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 40.215 €  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (δηλαδή 49.464,45 ευρώ με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 11ο      Λοιποί όροι:

1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΛΤΝΧ. Επίσης δεν μπορεί να τροποποιήσει την Ομάδα Προσωπικού της υπό ανάθεση υπηρεσίας, χωρίς να ενημερώσει εγγράφως τόσο το Λιμενικό Ταμείο, όσο και την Λιμενική Αρχή.

2. Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το σύνολο των 5.704 ανθρωποωρών στο διάστημα των 5 μηνών και το Λ.Τ.Ν.Χ. κρίνει για λόγους ασφάλειας ότι απαιτείται η παράταση της σύμβασης, αυτή θα μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του, αρμοδίως εγκεκριμένης, για όσες μέρες κριθεί ότι απαιτείται μέχρι και την ανάλωση όλων των 5.704 ανθρωποωρών που αφορούν την παρούσα.

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή προφορικές πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας.

4. Πληροφορίες, δίνονται στα τηλέφωνα 28210-83230 έως 45. Αρμόδιος υπάλληλος: Σπυριδάκη Ρήγισσα.

5. Τεύχη διακήρυξης δίδονται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου στα Χανιά οδός Περίδου 24, β΄ όροφος.

6. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν  απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   Α΄ , Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε’  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 όπως ισχύει.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

……………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

ΑΙΤΗΣΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με αρ. πρωτ. Διακήρυξης ………../  ….   -  ….   – 2016

«Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ .................................................

Πλήρης τίτλος:..................................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση:...................................................................................

........................................................................................................................

Τηλέφωνο:....................................

Τηλεομοιότυπο:............................

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:..........................

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ……………………………..

( Νομικό πρόσωπο, Κοινοπραξία, κλπ)

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Ονοματεπώνυμο:...................................................................................

Τηλέφωνο:..................................

Τηλεομοιότυπο:............................

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:....................................................

Ημερομηνία:.............................

Υπογραφή:...............................

Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Β.1. Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σε Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο σχετικά με τον Διεθνή Κώδικα ISPS, πρέπει να υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες κατά των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που τα υποδέχονται και τα εξυπηρετούν.

Για το λόγο αυτό υπάρχει  Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ (εμπιστευτικό), το οποίο  εγκρίθηκε και αναθεωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτό, περιγράφονται από τον συντάκτη του Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ), όλα τα απαιτούμενα μέτρα, μέσα και διαδικασίες στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά τον κώδικα ISPS.

Αντικείμενο της ζητούμενης παροχής Υπηρεσίας από την παρούσα διακήρυξη,  είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3622/2007, Ν.4150/2013 και ΠΔ 56/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Υπουργική Απόφαση 4431.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/β΄)  και στο εκάστοτε ισχύον ΣΑΛΕ Σούδας κατά ISPS, για:

τον έλεγχο πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων στους χώρους της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης (ΛΕ),

την επιτήρηση των χώρων της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης (ΛΕ) με την βοήθεια, όπου απαιτείται, ειδικών οπτικών και άλλων συσκευών ή συστημάτων, καθώς και την διενέργεια περιπολιών,

την καταγραφή και τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων,

την διενέργεια ειδικών γυμνασίων σύμφωνα με το ΣΑΛΕ και τις οδηγίες του ΥΑΛΕ Σούδας,

την αναφορά έκτακτων περιστατικών στον ΥΑΛΕ ή στην Διοίκηση της εν λόγω ΛΕ,

την εφαρμογή των πιθανών οδηγιών από τον υπεύθυνο ΥΑΛΕ και την Διοίκηση της ΛΕ Σούδας με σκοπό την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος ΣΑΛΕ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλα τα παραπάνω θα διενεργούνται χωρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις στην αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων στα πλοία καθώς και διατάραξη στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης.

Β.2. Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας της λειτουργίας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να περιγραφούν όλα τα πιθανά περιστατικά εκτάκτου ανάγκης στην παρούσα φάση. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να ανατεθούν εργασίες στον Ανάδοχο, που αφορούν την ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης και είναι συνδεδεμένες με αυτά τα περιστατικά. Ακόμα, δύναται να του ανατεθούν παρεμφερείς εργασίες σχετικές με τη φύλαξη όπως η καταγραφή στοιχείων ή και διαδικασιών για την είσπραξη τυχόν τελών, εκπαιδεύσεις, υποχρεωτική συμμετοχή του προσωπικού φύλαξης σε τουλάχιστον μία άσκηση και 4 γυμνάσια, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (κανονισμό ΕΚ 725/2004, κλπ) και ό,τι άλλο σχετικό με την ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης και των περιουσιακών της στοιχείων ζητηθεί από τον ΥΑΛΕ, τον αναπληρωτή του. Συνεπώς η γνώση του αναδόχου στις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του, είναι σημαντική και ουσιαστική για την επιτυχή υλοποίηση της συγκεκριμένης παροχής Υπηρεσίας.

Β.3. Η φύλαξη των ορισμένων σημείων και των χώρων της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ., καθώς και οι περιπολίες θα γίνονται από το προσωπικό του Αναδόχου που θα φέρει στολή και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τον Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164Α) και Ν. 3707/08 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και: την  ΥΑ 4434.1/02/08/12.9.2008 (ΦΕΚ 1877/β’), τον Ν.3622/2007, τον Ν.4150/13, ΠΔ. 56/2004 και το ισχύον ΣΑΛΕ Σούδας.

Β.4. Η επιτήρηση των χώρων θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα φύλαξης καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο, στις θέσεις της εν λόγω Λιμενικής Εγκατάστασης και τις  ώρες που ορίζονται σε αυτό, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ.

Β.5. Οι θέσεις και οι ώρες φύλαξης σύμφωνα με το παρόν παράρτημα μπορούν να αλλάζουν με ευθύνη του ΥΑΛΕ,  στα πλαίσια του γενικού συνόλου ανθρωποωρών του ακόλουθου ενδεικτικού πίνακα.

Β.6. Οι ενδεικτικές απαιτήσεις και θέσεις φύλαξης, καθώς και τα απαιτούμενα σημεία ελέγχου περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ενδεικτική Θέση

Ενδεικτική Χρήση

Ενδεικτικός Αριθμός φυλάκων ανά βάρδια

Ενδεικτικές ανθρωποώρες/θέση

1. ΚΕΑ

Συνεχής για όλο το διάστημα των5 μηνών
(150 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 3 άτομα (βάρδιες)


1 άτομο

3600

2. Πύλη Πολυχρηστικού
(Δ ή Ε όπου απαιτείται)

Πρωινή βάρδια 79 ημέρες Χ 8 ώρες  και  Απογευματινή βάρδια 79 ημέρες Χ 4 ώρες


1 άτομο

948

3. Αίθουσα

79 ημέρεςΧ 4ώρες


1 άτομο

316

4. Φορητό Φυλάκιο

6 ημέρεςΧ4 ώρες

1 άτομο

24

5. ΠΛΟΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ καθημερινά 6-8 πμ &7-9 μμ ή όποτε χρειαστεί

150 ημέρεςΧ2 δύωρα


1 άτομο

600

6. Πύλη ΑΔΡΙΑ (Ε)

6 μέρες Χ 8 ώρες =48 ανθρωποώρες
ή/και
(β) απογευματινή βάρδια
6 μέρες Χ 8 ώρες =48 ανθρωποώρες


1 άτομο

96

7. Λιμενική Εγκατάσταση

Μία άσκηση ή και έως 4 γυμνάσια = 40 ανθρωποώρες

Όλο το προσωπικό παροχής υπηρεσιών φύλαξης

40

8. Λιμενική Εγκατάσταση

Έκτακτες ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

1 ή/και 2 άτομα

80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ

5.704

(πέντε χιλιάδες επτακόσιες τέσσερεις)

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θέσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης (1) έως (6) και οι εξειδικευμένες ανά θέση, ανάγκες του παραπάνω πίνακα, είναι οι ελάχιστα απαιτούμενες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες σήμερα γνωστές συνθήκες και είναι ενδεικτικές για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης των προσφορών. Οι πραγματικές συνθήκες παροχής φύλαξης για την ασφάλεια των Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι δυναμικές και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν περιοριστικά στην παρούσα φάση ανά άτομο, ανθρωποώρες,  και θέση φύλαξης. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, η παροχή υπηρεσίας φύλαξης θα προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση σε συνεργασία με τον ΥΑΛΕ ή/και την Διοίκηση του ΛΤΝΧ, με δικαίωμα του ΛΤΝΧ ή/και του ΥΑΛΕ όταν αναλωθούν οι ανθρωποώρες από μία από τις παραπάνω αναφερόμενες ενδεικτικές θέσεις, να χρησιμοποιηθούν  ανθρωποώρες σε  άλλη θέση και είδος υπηρεσίας φύλαξης του πίνακα. Το γενικό άθροισμα των ανθρωποωρών από τις θέσεις (1) έως (8) του παραπάνω πίνακα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των 5.704 ωρών καθ’  όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Β.7. Υποχρεώσεις προσωπικού φύλαξης (ομάδα φύλαξης):

Οι φύλακες, των οποίων η περιοχή εργασιακής ευθύνης είναι οι χώροι που υπόκεινται σε εφαρμογή των μέτρων του ΣΑΛΕ Σούδας, πρέπει:

α. Να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως τις συσκευές ασυρμάτου επικοινωνίας, σφυρίχτρα και φακό.

β. να φέρουν στολή και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τον Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164Α) και Ν. 3707/08 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και: την  ΥΑ 4434.1/02/08/12.9.2008 (ΦΕΚ 1877/β’), τον Ν.3622/2007, τον Ν.4150/2013, ΠΔ 56/2004 το ισχύον ΣΑΛΕ Σούδας.

γ. Να υπακούουν στις οδηγίες-εντολές του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ που αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους με σκοπό την εφαρμογή του ΣΑΛΕ.

δ. Να ελέγχουν τα άτομα, οχήματα και αντικείμενα που εισέρχονται στην περιοχή ευθύνης τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ, με σκοπό την αποφυγή έκνομων ενεργειών στην Λιμενική Εγκατάσταση. Επίσης να πραγματοποιούν με ευγένεια σωματικό έλεγχο ή έλεγχο οχημάτων ή αντικειμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις ή άλλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Λιμενικής Εγκατάστασης.

ε. Να τηρούν τα απαιτούμενα βιβλία  π.χ. συμβάντων, στα οποία να καταγράφουν ό,τι απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ, ο οποίος θα υποδεικνύει αν οι καταγραφές αυτές θα γίνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με μέσα της Λιμενικής Εγκατάστασης.

ζ. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους ελεγχόμενους και γενικότερα στους χρήστες του λιμένα και να αναφέρουν κάθε μη σύνηθες περιστατικό στον ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ.

η. Να συμμετέχουν στα γυμνάσια και τις ασκήσεις που ορίζονται από τον ΥΑΛΕ ή/και την Διοίκηση του ΛΤΝΧ.

θ. Να μεριμνούν για την προστασία και την καλή χρήση των μέσων που τους παρέχει το Λιμενικό Ταμείο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Λιμενικής Εγκατάστασης.

ι. Να τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας που ορίζονται από τον Ν.3622/2007 όπως κάθε φορά ισχύει, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όσο και μετά από αυτήν.

Β.8. Υποχρεώσεις υπεύθυνου συνεννόησης που θα ορίσει ο Ανάδοχος:

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει υπεύθυνο συνεννόησης της ανατεθείσας παροχής υπηρεσίας, ο οποίος θα ελέγχει το προσωπικό φύλαξης του Αναδόχου, θα υπάγεται και θα συνεργάζεται  με τον ΥΑΛΕ και τον Α/ΥΑΛΕ με σκοπό την εφαρμογή του ΣΑΛΕ.  Επίσης, διαθέτοντας σύστημα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, κλπ), θα είναι ο ενδιάμεσος συντονισμού της σωστής εκτέλεσης της ανατεθείσας παροχής Υπηρεσίας μεταξύ του Αναδόχου και της Λιμενικής Εγκατάστασης (δηλαδή του ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ ή/και της Διοίκησης του ΛΤΝΧ), και θα είναι διαθέσιμος 24 ώρες κάθε μέρα  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . Ακόμα ο υπεύθυνος συνεννόησης θα υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως απαιτείται από την παρούσα και θα τηρεί όλους τους όρους εμπιστευτικότητας που ορίζονται από τον Ν.3622/2007 όπως κάθε φορά ισχύει τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όσο και μετά από αυτήν.

β. Ο υπεύθυνος συνεννόησης μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος της ομάδας φύλαξης (φύλακας) . Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει και αναπληρωματικό υπεύθυνο συνεννόησης σε περίπτωση απουσίας του τακτικού υπεύθυνο συνεννόησης.

Β.9. Υποχρεώσεις αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:

Να διαθέτει ομοιόμορφη ενδυμασία (στολή) για το προσωπικό του και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και σύμφωνα με την νομοθεσία και να του διαθέτει ασύρματο επικοινωνίας, φακό και σφυρίχτρα.

Να διαθέτει σύστημα λήψης αναφορών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Fax, τηλέφωνο και κινητό τηλέφωνο για την επικοινωνία με το Λιμενικό Ταμείο η/και τον ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ.

Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές , ωράριο εργασίας , κοινωνικών παροχών , αποζημιώσεων , φόρων , καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κλπ ευθυνόμενος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές .

Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο , στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε κάθε τρίτο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο .

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη υποχρεώσεις  , το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλλει πρόστιμο με απόφαση της Λιμενικής του Επιτροπής (βλ. άρθρο 9 της διακήρυξης) ή/και να καταγγείλει τη σύμβαση.

Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες , ρεπώ κλπ και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες , για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι του Λ.Τ.Ν.Χ .

Να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό της Λιμενικής Εγκατάστασης  ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Αναδόχου .

Να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο , υγιές , άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους , ιδίως στους χρήστες της Λιμενικής Εγκατάστασης και στο προσωπικό του Λ.Τ.Ν.Χ .

Να τηρεί τα απαιτούμενα  βιβλία και τα βιβλία επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Λ.Τ.Ν.Χ.

Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους του Λ.Τ.Ν.Χ. Εάν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας , θα επιβάλλεται από το Λ.Τ.Ν.Χ. ποινική ρήτρα ποσού όσο είναι η αποτίμηση πέντε (5) ανθρωποωρών, παρακρατούμενη από τη μηνιαία αμοιβή του . Σε περίπτωση υποτροπής , η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται ενώ το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ή/και κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου.

Να γνωστοποιεί εγγράφως και με απόδειξη παράδοσης, στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι (α) ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το Λ.Τ.Ν.Χ, και (β) πρέπει να τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας που ορίζονται από τον Ν.3622/2007 όπως κάθε φορά ισχύει, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης όσο και μετά από αυτήν.

Να διαθέτει υπεύθυνο συεννόησης και τον αναπληρωτή του για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με τους αρμόδιους του Λ.Τ.Ν.Χ. (ΥΑΛΕ, Α/ΥΑΛΕ κ.λ.π.) που έχουν οριστεί ειδικά για την εποπτεία και τον έλεγχο της φύλαξης των χώρων. Ο υπεύθυνος συνεννόησης του Αναδόχου και ο αναπληρωτής του πρέπει να έχουν διαθέσιμο σύστημα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, κλπ), καθ΄ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης και καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο.

Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ. Το Λ.Τ.Ν.Χ δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται εάν δεν είναι ασφαλισμένος, με υποχρέωση του να προσκομίζει στο Λ.Τ.Ν.Χ τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του διότι είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.

Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και να είναι υπεύθυνος έναντι του Λ.Τ.Ν.Χ για την φύλαξη των χώρων που υπόκεινται στων κώδικα ISPS σύμφωνα με το οικείο ΣΑΛΕ, για όλο το χρόνο ισχύος της σύμβασης και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς φύλαξης των χώρων, ή κακής χρήσης από το προσωπικό του των μέσων που θα παρασχεθούν από το ΛΤΝΧ για τις ανάγκες αυτής της σύμβασης.

Να διαθέτει καθ΄όλη την διέρκεια της σύμβασης τουλάχιστον 2 άτομα στο προσωπικό του τα οποία θα έχουν στην κατοχή τους αποδεικτικό εκπαίδευσης ή εμπειρίας χρήσης μηχανημάτων X-RAY (είτε από την Υπηρεσία Πολιικής Αεροπορίας είτε από ΚΕΚ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄          Δικαιολογητικά κατακύρωσης

[1]. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

- υπεξαίρεση

- εκβίαση

- πλαστογραφία

- ψευδορκία

- δωροδοκία

- δόλια χρεοκοπία

- Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: φυσικά πρόσωπα ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

2. 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :

δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης

δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

2. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007) Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

2. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο,  με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

2. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

2.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

3. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», ,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, η ισχύς της οποίας είναι χρόνου ίσου με την διάρκεια της σύμβασης, πλέον δύο (2) μηνών (δηλαδή επτά μηνών), καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4. Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στην λιμενική εγκατάσταση, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των ατομικών αδειών εργασίας τους σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 όπως ισχύει

5. Τα αποδεικτικά εκπαίδευσης όλου του ορισμένου για τις ανάγκες της παρούσας προσωπικού του,  στον κώδικα ISPS από ΚΕΚ με βάση τη σχετική πρόβλεψη της παρ.9 του άρθρου 12 του Ν.4150/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.3879/10 για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου μάθησης κλπ διατάξεις».

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραμμένη από κάθε άτομο που έχει δηλώσει ως προσωπικό φύλαξης της ΛΕ, βάση της παρούσας, περί του ότι κάθε ένας από αυτά τα άτομα έλαβε γνώση των καθηκόντων του όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (σύμβαση) , και ότι θα τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας, κατά την διάρκεια και μετά την σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα. Επίσης ότι γνωρίζουν ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το Λ.Τ.Ν.Χ.

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο συνεννόησης και τον αναπληρωτή του  που έχει ορίσει για τις ανάγκες της παρούσας , περί του ότι έλαβαν γνώση των καθηκόντων τους όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (σύμβαση)  και ότι θα τηρούν όλους τους όρους εμπιστευτικότητας, κατά την διάρκεια και μετά την σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα. Επίσης ότι γνωρίζουν ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το Λ.Τ.Ν.Χ.

8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και για ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης ύψους 1.000.000€ ανά περιστατικό, σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου και την ΥΑ. 4434.1/02/08.

9. Αδεια Λιμενικής Αρχής του άρθρου 1 της ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008).

10. Αποδεικτικό έγγραφο (είτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε από ΚΕΚ)  ότι τουλάχιστον 2 εκ των ατόμων του προσωπικού που θα απασχοληθούν στην λιμενική εγκατάσταση, έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν την εμπειρία χρήσης μηχανημάτων X-RAY.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ……………………….€

Στα Χανιά, σήμερα την …………………….ημέρα……………….του έτους 20....., στα γραφεία του ΛΤΝΧ (Διεύθυνση ……………….....................................) μεταξύ αφ’ ενός του ………… ……………………., ενεργών ως εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (εν συντομία ΛΤΝΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ……………………. και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. ΑΦM…………………………..ΔΟΥ………………… ………,την οποία εκπροσωπεί ……………………… ……………………………………………………………………….συναποδέχθηκαν τα διαλαμβανόμενα σε όλα τα άρθρα της παρούσης ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε με βάση την αριθ………Διακήρυξη και την αριθ . …………… απόφαση κατακύρωσης .

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης  των λιμενικών εγκαταστάσεων Σούδας που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Διεθνή Κώδικα ISPS αρμοδιότητας του ΛΤΝΧ,  χρονικής διάρκειας μέχρι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι ……./ ….. /…….., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με  αριθμό πρωτ….………... Διακήρυξη και στην προσφορά της Αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  (ως  Παράρτημα Ι η αριθμ……Διακήρυξη  & ως Παράρτημα ΙΙ  το σύνολο της προσφοράς της………………..)

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2.1. Η προϋπολογιζόμενη αξία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης μέχρι  πέντε μήνες από την υπογραφή της,  βάσει της προσφοράς της Αναδόχου,  ανέρχεται στο ποσό των #.........#€ συνολικά χωρίς ΦΠΑ δηλ.  (με τιμή ανά ανθρωποώρα … Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Χ 5.704  ανθρωποώρες ).  Το καταβαλλόμενο ποσό αντιστοιχεί στις πραγματικά προσφερθείσες υπηρεσίες, εκφρασμένες σε ανθρωποώρες, σύμφωνα με τα διαβαλλόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ………, προϋπολογισμού του ΛΤΝΧ.

2.2. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος …% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προσφερομένων υπηρεσιών (αφαιρουμένων κρατήσεων και ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία).

2.3 Η προσφερόμενη τιμή ανά ανθρωποώρα για την παροχή υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση καθ όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

2.4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα ασφάλισης προσωπικού  και αστικής ευθύνης σύμφωνα με την αριθμ……. Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 3  ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά ημερολογιακό μήνα. Στοιχείο πληρωμής για τον Ανάδοχο θα είναι η παράδοση του συνόλου των  ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά μήνα  (βαρδιολόγιο) υπογεγραμμένο καθένα από αυτά από τους αρμόδιους (υπεύθυνο συνεννόησης του Αναδόχου και ΥΑΛΕ ή Α/ΥΑΛΕ του ΛΤΝΧ), που θα αναφέρει τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Το τίμημα είναι αυτό, που θα προκύπτει από τις παρεχόμενες τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες της συγκεκριμένης μηνιαίας περιόδου,  μετρημένες σε ανθρωποώρες, σύμφωνα με την ενιαία τιμή ανθρωποώρας που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος με την προσφορά του.

3.2 Σημειώνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας παράδοσης του συνόλου των  ημερήσιων τυποποιημένων έντυπων ανά μήνα  (βαρδιολόγιο) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της με αριθμ……. Διακήρυξης και η εξόφληση του θα γίνεται εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών. Στο βαρδιολόγιο θα αναγράφονται λεπτομερώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

3.3 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις κείμενες διατάξεις και την Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1 Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμφωνείται μέχρι πέντε μήνες  από την υπογραφή της. Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το σύνολο των 5.704 ανθρωποωρών στο διάστημα των 5 μηνών και το Λ.Τ.Ν.Χ. κρίνει για λόγους ασφάλειας ότι απαιτείται η παράταση της σύμβασης, αυτή θα μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής αρμοδίως εγκεκριμένης, για όσες μέρες κριθεί ότι απαιτείται μέχρι την ανάλωση όλων των 5.704 ανθρωποωρών που αφορούν την παρούσα.

4.2 Ο τόπος παροχής Υπηρεσιών είναι οι Λιμενικές Εγκαταστάσεις Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ που υπόκεινται στην εφαρμογή του κώδικα ISPS.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5.1 Το ΛΤΝΧ, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση των ατόμων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εμφάνισης ( στολή εργασίας με την επωνυμία της εταιρείας ) , συμπεριφοράς και αντικατάστασης τους από άλλα άτομα.

5.2 Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος ή / και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Επίσης το ΛΤΝΧ έχει το δικαίωμα, (λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στη Λιμενική Εγκατάσταση), σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης με προσωπικό της Λιμενικής Εγκατάστασης,  ή να αναθέσει αυτές τις υπηρεσίες απ' ευθείας σε άλλο εργολάβο, καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου το αναλογούν κόστος, το οποίο θα εκπίπτεται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του Αναδόχου ή και από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ακόμα το ΛΤΝΧ έχει το δικαίωμα,  σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους να επιβάλλει σε αυτόν ποινική ρήτρα ποσού όσο είναι η αποτίμηση πέντε (5) ανθρωποωρών, παρακρατούμενη από τη μηνιαία αμοιβή του . Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, ενώ το Λ.Τ.Ν.Χ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ή/και κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης σύμφωνα με την Διακήρυξη, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΛΤΝΧ την με  αριθ ………… …..….. εγγυητική επιστολή ποσού …….. € της Τράπεζας…..… η ισχύς της οποίας είναι επτά (7) μήνες και καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Δεν επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ , η εκχώρηση των απαιτήσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, οι οποίες συμφωνείται ότι είναι ανεκχώρητες.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  7.1 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύει ως έχει η Διακήρυξη και οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με την προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 7.2 Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια των Χανίων. 7.3 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από την παρούσα σύμβαση.

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα στη καταβολή των νομίμων αποδοχών,  τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οιαδήποτε παράβαση των προηγουμένων, το ΛΤΝΧ δικαιούται αμέσως και αζημίως να καταγγείλει την παρούσα .

Σε βεβαίωση των παραπάνω  συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε  και υπογράφεται όπως ακολουθεί και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού, εκ των οποίων τα μεν δύο (02) παρέμειναν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΛΤΝΧ το δε άλλο έλαβε ο εκπρόσωπος της αναδόχου που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

Για το ΛΤΝΧ                                                                                                                        Για τον Ανάδοχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄           Εγγυητικές επιστολές

1.            Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας ......................……............ Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς

Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24

Τ.Κ.: 73100 ΧΑΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ  .…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

Της Εταιρείας..............……..................Δ/νση.. .....................................

ή (σε περίπτωση ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1.            …………………………..Δ/νση ……………………………………………………..

2.            …………………………..Δ/νση ……………………………………………………………..

3.            …………………………..Δ/νση …………………………………………………..

μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της  Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και  μέχρι  του  ποσού  των  …………………………..  ευρώ,  για  την  συμμετοχή  στον  διενεργούμενο διαγωνισμό της … / …. /…… «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ».

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της  Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ............/........../...............

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

2.            Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής  Εκτέλεσης Σύμβασης

Ονομασία Τράπεζας ......................……............ Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς  Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περίδου 24

Τ.Κ. : 73100 ΧΑΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ ....…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

Της Εταιρείας..............…….................. Δ/νση.. ………........... ....... ........ .......

ή (σε περίπτωση  Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1.            …………………………..Δ/νση ………………………………………..

2.            …………………………..Δ/νση …………………………………………………………..

3.            …………………………..Δ/νση …………………………………………………………..

μελών της  Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της … / …. /…… «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας, αρμοδιότητας ΛΤΝΧ», συνολικής αξίας ……………........ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών  που  έχουν  δοθεί στο  Δημόσιο  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

-/- (τέλος κειμένου διακήρυξης)

Αποστέλλεται για δημοσίευση:

1. Αρμόδιο Υπάλληλο ΛΤΝΧ για την αποστολή για ανάρτηση στο ltnx.gr

2. Αρμόδιο Υπάλληλο ΛΤΝΧ για το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

3. Αρμόδιο Υπάλληλο ΛΤΝΧ για το eprocurement.gov.gr

Αρχεία:
Download this file (11-4-2016-diakirik-fylaks.pdf)11-4-2016-diakirik-fylaks.pdf[ ]376 Kb