ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία: 29/12/2015

Τηλέφωνο:      2821-083235                                                   Αρ Πρωτ.4692

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Fax:                 2821-087900

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο αξιολόγησης  –κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  που θα αναλάβει τον καθαρισμό της χερσαίας λιμενικής ζώνης λιμ Σούδας (περίπου 200 στρ), Καβονησίου (περίπου 65 στρ) και των γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων (περίπου 300 τμ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από     29/12/2015 σχετική αναλυτική διακήρυξη, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Η  προυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  20000,00 € εκτός ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 και του ΠΔ 118/07  και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.   4144/13 (ΦΕΚ 88Α') καθώς και τις με αριθ. πρωτ. 30440/8.5.2006 και 31262/16.11.2006, 31372/09.08.2010 και 30266/21.02.2012 σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους των συνεργείων καθαριότητας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί   στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 15/01/2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. .

Η αποστολή- κατάθεση των προσφορών πρέπει να γίνεται τις εργάσιμες μέρες και ώρες με καταληκτική ημερομηνία την 15.01.16 και ώρα 12 μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί:

-Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επισκεφτούν τους προς καθαρισμό χώρους , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία του ΛΤΝΧ στα τηλ 2821083230-37.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε. και να καλύπτει το πραγματικό κόστος των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις. Όμοια ισχύουν και για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων κ.λ.π.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία.

Η  αναλυτική διακήρυξη καθώς και η περίληψη της θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ (www.ltnx.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 2ος όροφος-Χανιά).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

Κοινοποίηση:

1.Πίνακα Ανακοινώσεων του ΛΤΝΧ

2. Για δημοσίευση στην εφημερίδα

«Χανιώτικα Νέα»

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Μανωλικάκης Κωνσταντίνος