ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία: 20/10/2015

Τηλέφωνο:       2821-083235

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Fax:                  2821-087900

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 12/11/2015, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11 π.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 και θα συνεχισθεί με προφορική μειοδοσία.

Η έκταση του στεγασμένου χώρου θα είναι ωφέλιμη τουλάχιστον 350 m² και έως 400 m² και είτε θα αποτελεί ενιαίο χώρο με τρία (3) WC τουλάχιστον, είτε θα αποτελείται από 2 εφαπτόμενους χώρους σε ξεχωριστούς ορόφους με δύο (2) WC τουλάχιστον έκαστος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του (Διοικητικών - Τεχνικών) και θα πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Το ακίνητον θα πρέπει να ευρίσκεται εντός του οικισμού της Σούδας και σε απόσταση το πολύ 100 μ. από τις εισόδους του Λιμένα Σούδας.

Η καταλληλότητα της θέσης αλλά και του ίδιου του ακινήτου θα κριθεί από την Επιτροπή, έπειτα από επιτόπια εξέταση ενός εκάστου των προσφερθησομένων ακινήτων.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι καταθέσουν :

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά τον χρόνο της προσφοράς και στην οποία θα αναγράφουν ιδιαιτέρως όσα η αναλυτική διακήρυξη ορίζει

Β. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται ιδιαιτέρως:

α. Το συνολικό αιτούμενο μίσθωμα, αριθμητικά και ολογράφως.

Εάν το προσφερόμενο ακίνητο καταλαμβάνει περισσότερο από 1 ορόφους (πράγμα που είναι πολύ πιθανόν), ή περιλαμβάνει διαφορετικές χρήσεις θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της οικονομικής προσφοράς τουλάχιστον για κάθε όροφο ή χρήση χωριστά    β. Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης

καθώς και κάθε τι άλλο όπως αυτό ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει:

α. Δήλωση του διαγωνιζομένου, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, και θα συνοδεύεται από γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το εικοστόν του αιτούμενου ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση περί του ότι οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν για την σύνταξη του οικείου μισθωτηρίου συμβολαίου εντός της τασσόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν το μισθίο στην χρήση του ΛΤΝΧ εις την κατάσταση που συμφωνήθηκε και εις τον χρόνο που ορίζεται στην περιληπτική διακήρυξη.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/88, ότι αυτός που υποβάλει την προσφορά είναι νόμιμος κύριος ή επικαρπωτής του προσφερόμενου ακινήτου, ή ότι έχει νόμιμη εξουσιοδότηση και από όλους τους άλλους συνιδιοκτήτες/συνεπικαρπωτές (σε περίπτωση συγκυριότητας) ή εκπροσωπεί νόμιμα τους ιδιοκτήτες (αν είναι τρίτο πρόσωπο ή μεσίτης) για να προβεί στη μίσθωση του ακινήτου και να υποβάλει στην Επιτροπή την αντίστοιχη οικονομική και τεχνική προσφορά, να παρίσταται στο διαγωνισμό και να υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης.

Μειοδότης ανακηρύσσεται όποιος προσφέρει μικρότερο μηνιαίο μίσθωμα με απόφαση της ΛΕ αρμοδίως εγκρινόμενης.

Η ΛΕ κατ’απόλυτο κρίση εγκρίνει ή ακυρώνει αυτόν χωρίς εκ τούτου ο τελευταίος μειοδότης ν’αποκτά για οποιοδήποτε λόγο δικαίωμα αποζημίωσης κατά του ΛΤΝΧ.

Η μίσθωση λήγει κατά τον διά της συμβάσεως ορισθέντα χρόνο, εκτός αν αποφασίσει η Λιμενική Επιτροπή και μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη την παράταση της μίσθωσης. Το ΛΤΝΧ υποχρεούται όπως κατά τον χρόνο τούτο παραδώσει το μισθίο εις τον εκμισθωτή εκτός αν συμφωνηθεί ότι δύναται να παραδώσει τούτο μεταγενέστερα, όχι όμως πέραν του διμήνου από της λήξεως της μισθώσεως, με την καταβολή εις τον μισθωτήν του συμφωνηθέντος μισθώματος.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται, όσο διαρκεί η μίσθωση, να ενεργεί στο μισθίο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις από τη συνήθη χρήση φθορές μέσα σε εύλογη προθεσμία από την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας του ΛΤΝΧ.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή έχει εγκριθεί με την 303/15 απόφαση ΛΕ και την 12694/19.10.15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

 

Κοινοποίηση:

1.Πίνακα Ανακοινώσεων του ΛΤΝΧ

2. Για δημοσίευση στην εφημερίδα

«Χανιώτικα Νέα»

 

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης