ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Με απόδειξη 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα:            Διοικήσεως                                         Ημερομηνία:  16 /07/2015

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες:  Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο:      2821-083235                                       Αρ.Πρωτ.:  2739

Fax:                 2821-087900

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ανακοινώνει ότι με βάση την 187/2015 απόφαση ΛΕ που εγκρίθηκε με την 8161/08.07.15 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Δευτέρα 27/07/15 και ώρα 10:00 θα δέχεται στα γραφεία της (Περίδου 24-Χανιά) και ενώπιον  αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρου εμβαδού 15 τ.μ. έκαστος για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντίνας για το έτος 2015 σύμφωνα με την 166/14 απόφαση Λ.Ε. στη θέση Σοσορίδες της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμενίσκου Μαραθίου, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται  από  τα  άρθρα  2  &  3της  ΚΥΑ  3131/17/96  και  από τις  αντίστοιχες οικονομικές προσφορές.

Μαζί  με  την  αίτηση  οι ενδιαφερόμενοι θα  προσκομίζουν βεβαίωση μη οφειλής από το Λ.Τ.Ν.Χ.

2. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραπάνω χώρου ορίζεται μέχρι 31-12-2015.

3. Το ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα  για τοποθέτηση της καντίνας καθορίζεται ως εξής:

Θέση παραχωρούμενου χώρου 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας

Ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα (€)

Σοσορίδες Μαραθίου

4.000,00

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε χώρο επιβαρύνεται με το νόμιμο χαρτόσημο 3,6%.

4.  Κριτήριο  για  την  παραχώρηση  χρήσης  του   χώρου  για  την  τοποθέτηση της καντίνας και την αντίστοιχη έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή με δικαίωμα προτίμησης στις κατηγορίες του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3131/17/96. Δηλαδή στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για τον  προς παραχώρηση χώρο και αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία του άρθρου 2, θα λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα του κάθε ενδιαφερομένου.

Η παραχώρηση του χώρου, θα εκδοθεί με απόφαση της Λιμενικής Eπιτροπής με βάση τις διατάξεις του Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένα.

5. Μετά την παραχώρηση του χώρου από την ΛΕ και την έγκριση της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καθώς και τον έλεγχο της καντίνας και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Χανίων, το Λ.Τ.Ν.Χ. προκειμένου να εκδώσει την  αντίστοιχη άδεια λειτουργίας της καντίνας θα καλεί εγγράφως τον παραχωρησιούχο εντός δέκα (10) ημερών:

Α) να προσκομίσει στο ΛΤ.Ν.Χ.:

1. Αντίγραφο άδειας άσκηση επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2. Αποδεικτικό   είσπραξης    της    αρμόδιας    Δ.Ο.Υ.    για    την    καταβολή    του προβλεπόμενου φόρου, εφόσον απαιτείται.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα,

Β) να εξοφλήσει το ποσό του ετησίου ανταλλάγματος χρήσης του παραχωρημένου χώρου για το 2015.

Αν ο παραχωρησιούχος δεν προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη κλήση  του  από  το Λ.Τ.Ν.Χ.  να  εξοφλήσει  το  ποσό  του  ετησίου  ανταλλάγματος χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για το 2015, θα ανακαλείται η σχετική παραχώρηση χώρου.

Η άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί θα έχει χρονική ισχύ μέχρι 31-12-2015, όση δηλαδή και η διάρκεια της παραχώρησης . Ο παραχωρησιούχος οφείλει  να έχει εξασφαλίσει και να τηρεί σε ισχύ όποιες άλλες άδειες απαιτούνται από την νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται στα άρθρα  2  &  3 της  ΚΥΑ  3131/17/96 καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την  διαδικασία παραχώρησης χρήσης του χώρου για την τοποθέτηση της καντίνας (έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου) στην παραπάνω θέση όπως αυτή καθορίζεται στην αριθμ 187/2015 απόφαση της ΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία  του ΛΤΝΧ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 12.00 (Περίδου 24, τηλ. 28210-83235)

Ο  Πρόεδρος  ΛΤΝΧ

Μπροκαλάκης Κωνσταντίνος

Αρχεία:
Download this file (6H1YOPE4-ZOO.pdf)6H1YOPE4-ZOO.pdf[ ]96 Kb