ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISPS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISPS Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ

NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                        Χανιά 06-07-2015

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Περίδου 24 Χανιά  ΤΚ.73100                                                  Αρ.πρωτ:2576

Πληροφορίες: κ. Σπυριδάκη Ρήγισσα

Τηλ.:28210-83230

Fax: 28210-87900                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, διενεργεί επαναληπτικό  ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για  την  ανάδειξη  αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του κώδικα ISPS, του Λιμένα Σούδας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των  73.800€ (Δηλ. 60.000€+23% ΦΠΑ). Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις και συγκεκριμένα  νομικά πρόσωπα ή Κοινοπραξίες νομικών προσώπων, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Αναλυτική Διακήρυξη και  που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο,  κατέχοντας την σχετική άδεια λειτουργίας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.2518/97 «περί Προϋποθέσεων λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, κλπ»  και του Ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) όπως ισχύουν σήμερα  ως και  της ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας …». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 της άνω ΥΑ 4434.1/ 02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008), άδεια δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα.

Οι προσφορές για τον εν λόγω διαγωνισμό,  θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Λ.Τ.Ν.Χ και να πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την 22-07-2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30.  Ο  διαγωνισμός  θα γίνει  την 23-07-2015  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ.. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα Γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, οδός Περίδου 24 , ΤΚ. 73100 ΧΑΝΙΑ.

Από την παραπάνω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το τεύχος της Διακήρυξης με αριθμό πρωτ.   2551  / 03- 07 - 2015.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr και επίσης έχει ΑΔΑ: ΩΧΠΖΟΡΕ4-ΕΩ0 στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης αναλυτική διακήρυξη  θα αναρτηθεί στo  ΚΗΜΔΣ (www.eprocurement.gov.gr).

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ

Μπροκαλάκης Κων/νος

Αποστέλλεται για δημοσίευση:

1. Εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» μία μέρα (αύριο)

2. Αρμόδιο Υπάλληλο ΛΤΝΧ για το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

3. Αρμόδιο Υπάλληλο ΛΤΝΧ για την αποστολή στο ltnx.gr