ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ρ/Κ « ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ρ/Κ « ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1» Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

& ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά:   22./ 6 /2015

Αρ.Πρωτ.: 2377

ΤΜΗΜΑ       :Διοικήσεως

Ταχ.Δ/νση     :Περίδου 24

Πληροφορίες:Μανιουδάκη Στυλιανή

Τηλέφωνο     :28210-83233

FAX              :28210-87900

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

3ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ρ/Κ

« ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1».

Σύμφωνα με :

1) Το   από 14-1-39 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» Φ.Ε.Κ. 24/19-01- 1939)

2) Το Νόμο 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις».

3) Τη διάταξη του άρθρου 30 του Νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

4) Την Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β΄ 1439)  Διαδικασία    και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα κατάθεσης και απόδοσης του τιμήματος, των εγγυήσεων, της   επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα  σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που  προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)

5) Το Νόμο 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων».

6) Την υπ’ αριθ. 292/2013 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

7) Το υπ’ αριθ. 3/2012 πρακτικό- απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 § 7 του Ν 2881/2001 για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στο λιμένα Σούδας.

8) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και την αρ.84/2015 Απόφ.ΛΕ/ΛΤΝΧ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την 8 Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.30 μ.μ., ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σούδας του ελλιμενισμένου και σε ακινησία τελούντος πλοίου Ρ/Κ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων στο λιμένα Σούδας και αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 13 της παρούσας και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του πλοίου και για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Ως τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 500€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β΄) και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) .

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό πλειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική  διεύθυνση του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων www.ltnx.gr και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (οδός Περίδου 24, Χανιά).

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση πλοίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας, εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.

Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίτυπα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθει στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3.

Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 1.000€, όπως εξειδικεύεται παρακάτω υπό 1.7 , καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.1. Φυσικά πρόσωπα.

α. Έλληνες πολίτες.

1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (1.1.2 και 1.1.3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Οι Αλλοδαποί.

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 1.1.2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1.1.2. πρέπει να αντικατασταθούν αυτά με ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους του Ν. 1599/1986. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει την γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

-Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1.1.3.  σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

1.2.1. Τα δικαιολογητικά της παρ. α΄ και β΄ της παραγράφου 1.1. που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα, ΄Ελληνες ή Αλλοδαπούς αντίστοιχα, και αντίγραφο του καταστατικού τους επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή μετά των τυχόν τροποποιήσεων αυτού ως και έγγραφο αρμόδιας αρχής ότι το νομικό πρόσωπο υφίσταται.

Ειδικότερα σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το προσκομίσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων και, επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή του, οι:

α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ,

β) Διαχειριστές ΕΠΕ,

γ) Μέλη ΔΣ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ.

1.2.2. Επιπλέον, οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι

ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

1.3. Κοινοπραξίες, Συμπράξεις, Ενώσεις

Για κάθε μέλος της Ένωσης /Σύμπραξης /Κοινοπραξίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα με την περίπτωση (αλλοδαπό ή ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και επιπλέον αυτών:

α) συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και στην εκπροσώπηση αυτής και των μελών της έναντι του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

β) πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ, από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό.

Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.

1.4. Κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Διευκρινίσεις:

1.4.1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η μετατροπή τους σε ορισμένη νομική μορφή είναι δυνατόν να απαιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

1.4.2. Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, δεν μπορούν να απορριφθούν απλώς και μόνο επειδή έπρεπε να είναι νομικά πρόσωπα κατά την Ελληνική Νομοθεσία.

1.4.3. Η προσφορά της κοινοπραξίας θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

1.4.4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

1.4.5. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω αδυναμία ή ανωτέρα βία προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους . Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού.

1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.5.1. Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόμενοι των παρ. 1.1. έως 1.4. θα υποβάλλουν επίσης νόμιμη βεβαίωση εκπροσώπησης ή άλλα επαρκή δικαιολογητικά,  από τα οποία να είναι εμφανές ότι είναι αντιπρόσωποι τους κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

1.5.2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσουν και δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

1.5.3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του  Ελληνικού Δημοσίου.

1.5.4. Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα με την περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν δικαιολογητικά από τα οποία να είναι εμφανές, ότι είναι αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού.

1.5.5. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα.

1.5.6. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών ή εάν κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων, συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισμό εκτός αν η συμμετέχουσα εταιρεία προσκομίσει μετά από αίτημα του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, δικαιολογητικά, πλην της εγγυητικής επιστολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίσεις παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, ενώ διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.5.7. Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του, μέρος της ή ολόκληρη, μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 12 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ Β΄ 1439/2001).

1.6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.6.1.Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εξουσιοδοτημένοι από αυτούς εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον τα κατωτέρω προσόντα και να αποδεικνύουν αυτά προσκομίζοντας τα κατάλληλα έγγραφα:

α) Η εκτέλεση τέτοιων εργασιών να υπάγεται στο αντικείμενο των εργασιών τους και στον καταστατικό τους σκοπό και να κατέχουν τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες.

β) Να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, όπως αυτές προαναφέρθηκαν στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

γ) Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, την απαραίτητη τεχνική υποδομή, τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό.

1.6.2 Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων/εργολάβων για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να προσκομίζουν στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται α) ότι για την εκτέλεση έργου, θα έχουν στη διάθεση τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν να προσκομίζουν έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεση του ενδιαφερομένου τους αναγκαίους πόρους και β) ότι οι εν λόγω φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.6.1.

1.7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1.7.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ύψους 1.000€

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δηλαδή μέχρι τις 3/11/2015.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής

επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά την υποβολή της με την  προσφορά είναι:

(α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα ότι θα καταβάλει     ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

(β) ο αριθμός της διακήρυξης

(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση

(δ) η ημερομηνία έκδοσή της

(ε) τα στοιχεία διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων   μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον   1.000€ (Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

1.7.2. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι    υποχρεωμένος προ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει 10.000€ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου    ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται  η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την ολόκληρωση των εργασιών απομάκρυνσης του πλοίου και την εντός 10 ημερών καταβολή του τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να την καταθέσουν στην Γραμματεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 7/7/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

2.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων. (Περίδου 24, Χανιά), με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. της παρούσας.

2.3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2.4. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν ή απεστάλησαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στη Γραμματεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, για επιστροφή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην προσφορά  τους ότι έλαβαν γνώση της παρούσας την οποία και αποδέχονται. Σε   περίπτωση μη αναγραφής του όρου αυτού, ο προσφέρων θεωρείται ότι     αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους εκτός εάν στην  προσφορά ρητώς αναγράφει τα σημεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (03) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3 + 3 φάκελοι), ως εξής:

1ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”.

2ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”.

3ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”.

Οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ΄ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

3.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

3.5. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειάς του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ΄ αυτόν, μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β΄).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ’ εφαρμογή του ν. 3886/2010 « ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψή τους-ΟΔΗΓ 89/665 & 92/13/ΕΟΚ», να ασκήσουν προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Λιμενικής Επιτροπής, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών αφ’ ότου έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο, τυχόν παράνομης πράξης ή παράλειψης σχετικής με το διαγωνισμό, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόμιμες και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τους .

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καλεί τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων οι προσφορές διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους και απαιτήσεις της προκήρυξης και  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού) παρουσία και μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής  της § 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για θέματα ανέλκυσης,  απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στο λιμένα Σούδας .

5.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της Υ.Α. 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β΄).

5.3.  Οι συμμετέχοντες, κατά τα ανωτέρω, στο διαγωνισμό δύνανται άμεσα,     μετά την ανακοίνωση των στοιχείων των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, καταχωριζομένων των σχετικών δηλώσεών τους, καθώς και     του χρηματικού ποσού της προσφοράς τους στο πρακτικό, το οποίο και     υπογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, τα μέλη της ως άνω     Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,  απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Το τελικό ποσό   της δήλωσής τους, όπως θα διαμορφωθεί, πέραν της καταχώρησης στο πρακτικό αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως από τον νόμιμο     αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του έχοντος δικαίωμα συμμετοχής στο  διαγωνισμό  φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας σε έγγραφο του συμμετέχοντος,  το οποίο υπογράφει και καταθέτει στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.

5.4. Όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.1. Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί το κριτήριο της υψηλότερης προσφοράς και υπό την ρητή και αυτονόητη προϋπόθεση της συμφωνίας των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Σε περίπτωση  ίσου πλειοδοτικού τιμήματος, θα προτιμηθεί αυτός που δίνει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης.

των εργασιών.

6.2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

6.3. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 9 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β΄). Την τελική απόφαση λαμβάνει η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

6.4. Αντιπροσφορές - Βελτίωση πλειοδοσίας με νέες προσφορές. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καλεί τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων οι προσφορές διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους  και της απαιτήσεις της προκήρυξης, παρουσία και μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στο λιμένα Σούδας, στους οποίους ανακοινώνει τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών τους, τα οποία και καταχωρίζονται σε σχετικό πρακτικό. Οι συμμετέχοντες δύνανται άμεσα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, καταχωριζομένων των σχετικών δηλώσεών τους, καθώς και του χρηματικού ποσού της προσφοράς τους στο πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, τα μέλη της ως άνω Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Το τελικό ποσό της δήλωσής τους, αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως από τον νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του έχοντος δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας σε έγγραφο του συμμετέχοντος, το οποίο υπογράφει και καταθέτει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

6.5 Η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων αποφασίζει για την έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού το αργότερο εντός μηνός από της διενέργειάς του και διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, χωρίς από την απόφαση αυτή να εδραιώνεται αξίωση των διαγωνιζομένων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΝΑΘΕΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ

7.1. Στο διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β΄).

7.2. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος :

(α)  Αφενός μεν προ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (05) ημερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ποσό 10.000€. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

(β) Αφετέρου δε να καταβάλλει στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση το σχετικό τίμημα της προσφοράς του και παράλληλα να προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης και να προβεί μέσα στην οριζόμενη από την παρούσα διακήρυξη προθεσμία στην απομάκρυνση του πλοίου, είτε με ίδια μέσα και προσωπικό, είτε μέσω τρίτου, ο οποίος κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του πλειοδότη θα προβεί στην απομάκρυνση του πλοίου εκτός περιοχής ευθύνης του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

7.3. Από την κατακύρωση και την καταβολή του τιμήματος, ο πλειοδότης θεωρείται ότι παραλαμβάνει το πλοίο και αποκτά την κυριότητα του ελεύθερη από κάθε δικαίωμα τρίτου. Η κυριότητα του πλειοδότη τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμης απομάκρυνσης του πλοίου.

7.4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:

7.4.1. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση.

7.4.2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες.

7.4.3. Επεστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή

εκπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για τις εγγυήσεις που απαιτούνται ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1.7 και 7.2 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1. Στην περίπτωση, που ο πλειοδότης δεν προβεί, μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε, στην απομάκρυνση του πλοίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ` αυτή ύστερα από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων. και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α. κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολικά.

β. Ανάθεση των εργασιών ανέλκυσης είτε από τον επόμενο πλειοδότη, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και με καταλογισμό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής.

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέροντα, από διαγωνισμούς με αντικείμενο την ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων του Δημόσιου Τομέα.

9.2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων. για κάθε θετική ζημιά, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του πλειοδότη να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις εργασίες που του κατακυρώθηκαν.

9.3. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της απομάκρυνσης ή το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων. διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων, κηρύσσει τον πλειοδότη έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις:

α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.

β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

γ. Ανάθεση των σχετικών εργασιών στον επόμενο προσφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και τον καταλογισμό σε βάρος του εκπτώτου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής.

δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης.

ε. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του πλειοδότη από τους διαγωνισμούς με αντικείμενο την ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων του Δημόσιου Τομέα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων διατηρεί το δικαίωμα εφόσον υφίσταται γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία και εφόσον ο πλειοδότης δεν έχει ουδεμία απόκλιση από τις υποχρεώσεις του, να προβαίνει σε ανανεώσεις του χρόνου που έχει καθορισθεί για την ανέλκυση για όσο διάστημα απαιτηθεί και όχι πέραν των έξι (6) μηνών συνολικής ανανέωσης. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να καθορίσει το ποσοστό αναπροσαρμογής του τιμήματος για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

10.2. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ή την αδυναμία εκτέλεσης αυτών εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ως γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούλησή του, το οποίο δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με την καταβολή άκρας σύνεσης και επιμέλειας, όπως ασυνήθη καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες σεισμοί, επιδημίες, καταστάσεις μόλυνσης του περιβάλλοντος ή συγκέντρωσης τοξικών, βιολογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθμό που να απειλούν άμεσα τη ζωή ανθρώπων, πλημμύρες, πόλεμος, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ή γενικευμένες συρράξεις και βίαιες ενέργειες, εξέγερση, βομβαρδισμοί, πυρκαγιά, έκρηξη, και κάθε άλλη παρεμφερής ή ισοδύναμη κατάσταση, η οποία δεν είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί άμεσα και αυτοδύναμα.

10.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων. άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση της επόμενης μέρας το συμβάν της ανωτέρας βίας και να τεκμηριώσει αυτό με κάθε νόμιμο μέσο, ενώ το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων. υποχρεούται εντός δεκαπέντε ημερών να απαντήσει εγγράφως εάν αποδέχεται ότι το γεγονός αυτό πράγματι συνιστά ανωτέρα βία.

10.4. Η επίλυση των διαφορών ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Χανίων.

10.5. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο δεν αναστέλλει με κανένα τρόπο την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεχίζουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ 11

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου ύψους χιλίων (1.000,00 €), για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

12.1. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών.

12.2. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο και θα ορίσει προς τούτο τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

12.3. Ο ανάδοχος, εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της ναυσιπλοΐας και του Θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση – ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του ή των προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια.

12.4. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων δεν έχει και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.

12.5. Στις περιπτώσεις των ως άνω 12.1. και 12.3. παραγράφων και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου, καταπίπτει υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής ως ποινική ρήτρα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, που διαθέτει την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση ναυαγίων, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την απομάκρυνση του ακινητούντος πλοίου Ρ/Κ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων δηλαδή στο λιμένα της Σούδας, στο άκρο του δυτικότερου κρηπιδώματος της περιοχής Ναυταθλητικού- ιχθυόσκαλας.

Το πλοίο είναι το εξής :

Όνομα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ι

Νηολόγιο

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 77

Τύπος Πλοίου

ΡΥΜΟΥΛΚΟ

Μήκος

28,50

Πλάτος

8,02

Βάθος Νηολόγησης

3,38

ΚΟΧ

180,64

ΚΚΧ

38,59

Έτος Κατασκευής

1980

Υλικό Κατασκευής

ΧΑΛΥΒΑΣ

Εγκατεστημένη Ιπποδύναμη

980

Τόπος Κατασκευής

ΚΙΝΑ

Α1.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΠΛΟΙΟΥ:

Το  πλοίο  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 παραμένει πλαγιοδετημένο στον λιμάνι της Σούδας   στο άκρο του δυτικότερου κρηπίδωματος της περιοχής ναυταθλητικού- ιχθυόσκαλας,

Το  πλοίο είναι κατασκευασμένο από  χάλυβα και έχει παραμείνει ακινητοποιημένο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του λιμένα Σούδας.

Το πλοίο φέρει στην αριστερή του πλευρά, μια συντριπτική βλάβη μήκους 2.00 μέτρα και ύψους 1,50 μέτρα.

Α2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.

Το εκτιμώμενο βάρος του πλοίου αυτού είναι 280 τόνους περίπου.

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΛΟΙΟΥ

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:

- Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλοίο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή του.

- Εκτέλεση των Απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών για την ασφαλή απομάκρυνσή του  πλοίου από τη Λιμενική Ζώνη του λιμένος Σούδας, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται.

-Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρύπανσης από τις εργασίες απομάκρυνσης καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

- Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ναυαγίου, ατυχημάτων, ζημιών από τις εργασίες απομάκρυνσης.

- Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από πετρελαιοειδή κατάλοιπα και απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά (σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία ή κρηπίδωμα), συλλογή τους, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμο περιβαλλοντικά τρόπο.

Μελέτη : Οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντες τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό.

Επίσης οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους, θα δηλώνουν τον χρόνο , τον τρόπο και τον τόπο τελικής διάθεσης του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με δική του ευθύνη, δαπάνες και έξοδα σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απομάκρυνση του πλοίου.

Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών όπως άδειες ανέλκυσης, καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυμούλκησης, gas freeing, εξαγωγής και μεταφοράς τυχόν αποκομμένων τμημάτων του πλοίου, μυοκτονίας, άντλησης και παράδοσης πετρελαιοειδών καταλοίπων καθώς και απορριμμάτων, πιστοποιητικά μη οφειλής στο ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ. πλοίων, Ν.Ε., Τ/Κ που αφορούν το προς απομάκρυνση και διάθεση πλοίο, πριν την έναρξη των εργασιών, από Λιμενικές ή άλλες Αρχές, θα εκδοθούν, εφόσον απαιτούνται, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Λ.Τ.Νομού Χανίων για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών ως και από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο, ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τυχόν ρύπανση.

Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει τη γενική αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων για ποσό ίσο με αυτό του άρθρου 7 του Ν. 2881/2001 αναλογικά εφαρμοζομένου.

Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα προσκομισθεί εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 άρθρο 8, με την οποία θα δεσμεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και τις οικείες διατάξεις μέσα για την προστασία των εργαζομένων.

Τέλος, ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα προσκομίσει στην Υπηρεσία  για το πλοίο Πιστοποιητικά Διαγραφής από τα Νηολόγια και Βεβαίωση Διάλυσης από το διαλυτήριο.

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή ατυχήματα που είναι δυνατόν να συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιουσδήποτε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ακόμα το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κλοπές υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξή τους. Επίσης το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Λιμένα Σούδας, κατόπιν συνεννόησης με το Κεντρικό  Λιμεναρχείο Χανίων τηλ. 28210-89240 προκειμένου να εκτιμήσουν οι ίδιοι το προς απομάκρυνση και τελική διάθεση πλοίο,.-

Δ. ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το αρχικό τίμημα θα καθορίζεται από τον κάθε ενδιαφερόμενο και θα υποβληθεί με την προσφορά του.

Η οικονομική προσφορά θα καθορίζει το τίμημα σε Ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως) άνευ ΦΠΑ.

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία των αντιπροσφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα, τέλη, εισφορές και φόρους που αφορούν το πλοίο, το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων και τον ίδιο και πηγάζουν από την εκτέλεση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

14.1. Για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών και τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης, θα ορισθεί τριμελής επιτροπή υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας του   Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

14.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει σε εύλογη προθεσμία που θα του ορισθεί και με έξοδά του κάθε τι που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή ή τη Λιμενική Αρχή μη σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης και τις διατάξεις του Νόμου.

14.3. Η Επιτροπή παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα συντάσσει το τελικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών, στο οποίο θα πιστοποιείται η απομάκρυνση του ανωτέρω επικινδύνου και επιβλαβούς πλοίου, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τυχόν απόρριψη εργασιών ή επανεκτέλεσή τους ή τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις, εφαρμογή έχει η ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β΄).

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η καταβολή του τιμήματος από τον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και εντός δέκα (10) ημερών από την αναγγελία κατακύρωσης σε τραπεζικό λογαριασμό του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων Μετά την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του  Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Συνημμένα : Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας………………………………… Κατάστημα……………………………

Ημερομηνία έκδοσης………………………………..

Προς Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Περίδου 24, ΧΑΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………… ΕΥΡΩ ……………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ………………ευρώ υπέρ της Εταιρίας ………………………… δ/νση………………… δια την συμμετοχή

της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………… για το έργο ……………………… σύμφωνα με την

υπ’ αριθ. ….διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και

τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΤΝΧ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αρχεία:
Download this file (3ou-epanalhptikou-Odyssea.pdf)3ou-epanalhptikou-Odyssea.pdf[ ]224 Kb