ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Περίδου 24, Χανιά                                          Ημερομηνία: 18/05/2015

Τηλέφωνο:       2821-083235

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Fax:                  2821-087900

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 715/79 για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης των παρακάτω χώρων που βρίσκονται στη χερσαία λιμενική ζώνη Μαραθίου Ακρωτηρίου, για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, ως εξής:

Χώρος

Έκταση σε τετρ. μέτρα

Αριθμός σετ ομπρελοκαθισμάτων (1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες)

Περιγραφή-Θέση

Α2

418,5

72

Ανατολικά της θέσης ομπρελοκαθισμάτων Π.Β.Κ.

Α3

300,00

50

Μεταξύ Α2 και δυτικής πλευράς  προβλήτας

Β1

200,00

33

Ανατολικά της προβλήτας

Β2

32,00

-

Ανατολικά της προβλήτας στην ανατολική της άκρη

Γ1

199,5

35

Περιοχή Λυμνωνάρι

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, οδός Περίδου 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 10/6/2015, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 11 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και στη συνέχεια θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.2971/01 και Ν.3153/03 που αφορούν τις παραχωρήσεις στους χερσαίους χώρους ζώνης λιμένων.

2) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραπάνω χώρων ορίζεται μέχρι την 31-12-2016.

3) Ως ελάχιστη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος ορίζεται τα παρακάτω ποσά ανά χώρο:

Χώρος

Τιμή σε € ανά τετραγωνικό / έτος

Α2

50,00

A3

50,00

Β1

50,00

Β2

40,00

Γ1

35,00

Το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης του παραχωρούμενου χώρου για το 2016 θα είναι προσαυξημένο κατά 5% σε σχέση με το αντάλλαγμα του 2015.

4) Οι εν λόγω χώροι Α2 Α3 και Β1 Γ1 πρέπει να λειτουργήσουν αποκλειστικά σαν  χώροι για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων ενώ ο Β2 ως χώρος για τοποθέτηση και εκμετάλλευση θαλασσίων μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, απαγορευμένης κάθε άλλης λειτουργίας.

5) Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

6) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το 1/12 του προτεινόμενου ελάχιστου ετήσιου ανά τετραγωνικό μέτρο ορίου ανταλλάγματος επί τα τετραγωνικά μέτρα, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α.).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ)Βεβαίωση μη οφειλής προς το Λ.Τ.Ν.Χ. (θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας του Λ.Τ.Ν.Χ.).

ε) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.

7) Στην προσφορά θα αναγράφεται: α) ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, και ιδίως του άρθρου 23 της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, γ) το ετήσιο αντάλλαγμα που προσφέρει σε ευρώ, δ) κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά  την κρίση της επιτροπής.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

Ο  Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης