ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ”
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΤΝΧ” Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ

NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                           Χανιά 17-04-2015

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Περίδου 24 Χανιά  ΤΚ.73100                                                    Αρ.πρωτ:1426

Πληροφορίες: κ. Σπυριδάκη Ρήγισσα

Τηλ.:28210-83230

Fax: 28210-87900                                 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, διενεργεί δημόσιο ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για  την  ανάδειξη  αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του κώδικα ISPS, του Λιμένα Σούδας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των  73.800€ (Δηλ. 60.000€+23% ΦΠΑ). Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις και συγκεκριμένα  νομικά πρόσωπα ή Κοινοπραξίες νομικών προσώπων, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Αναλυτική Διακήρυξη και  που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο,  κατέχοντας την σχετική άδεια λειτουργίας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.2518/97 «περί Προϋποθέσεων λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, κλπ»  και του Ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) όπως ισχύουν σήμερα  ως και  της ΥΑ 4434.1/02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας …». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 της άνω ΥΑ 4434.1/ 02/08/08 (ΦΕΚ 1877 Β/12-9-2008), άδεια δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα.

Οι προσφορές για τον εν λόγω διαγωνισμό,  θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Λ.Τ.Ν.Χ και να πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την 07-05-2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30.  Ο  διαγωνισμός  θα γίνει  την 08-05-2015  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ.. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα Γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, οδός Περίδου 24 , ΤΚ. 73100 ΧΑΝΙΑ.

Από την παραπάνω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το τεύχος της Διακήρυξης με αριθμό πρωτ.   1425  / 17 - 04 - 2015.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr. Επίσης αναλυτική διακήρυξη  θα αναρτηθεί στo  ΚΗΜΔΣ (www.eprocurement.gov.gr) και στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ

Μπροκαλάκης Κων/νος